Employés

You are here

Nunavuvmi–tamaita ilihaqviit umikhimanahuat qagaktitiyumablutik ikhitaagiyut

22 septembre 2016 

Inungnun Tuhaqtitauyughaq

Nunavuvmi–tamaita ilihaqviit umikhimanahuat qagaktitiyumablutik ikhitaagiyut

Aulaniaqtuq qilaminuaq, tamaita Nunavunmi Ilihaqviit umikhimaliqtut tamainut-ilihaviit qagaktitinikkut ikhitaagiyut.

Angayuqaanguguvit munaqhiguvin nutaqamik ilihaqvikmi nutaqiqivikmi ilihaqvikmi, aidjavatit qilamik.

Umaituq ikhitaagut piyauyuq akhut uvalu Kavamat Nunavunmi havaqatigiyait Piliihimat pilutik qayagiblugit ilihaqtut uvalu ilihaqviit aaniqnaitumik.

Piliihimat kiuyut uumunga ikhitaagutmun ihivgiuhiliqtut pihukhutik-iluani tamaita ilihaqviit, ilihaqviitlu nanminiit uvalu igluqpait. Qayagiyaublutik, tamaita Nunavut Ilihaliarpaarvik nunalaani ilihaqviit uvalu ilihaqvilgit qiniqtauniaqtutlu.

Piliihimat naunaiyaikpata Nunavunmu ilihaqviit qayangnaiqtut, ilihaviit atanguyait uvalu nunalaani DEA-tkut ihumaliuqniaqtut angmangiangini ilihaqviit.

Nutaanguqhimayut tuhaqtitauniaqtut piinagialaqiqpata.

##

Tuhaqtipkainikkut Uqaqatigivikhaq:

Wende Halonen
Tuhaqtitauyukhanik Atanguyaq
ılinniaqtuliqiyikkut
867-975-5667
whalonenedu2@gov.nu.ca