ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᖃᓇᐃᔭᑉ ᑕᐃᔭᐅᔪᓯᖓ

ᐃᖃᓇᐃᔭᑉ ᑕᐃᔭᐅᔪᓯᖓ ᐱᓕᕆᕕᒃ ᒪᑐᕕᒃᓴᖓᑕ ᐅᓪᓗᖓ ᓄᓇᓕᒃ ᐃᒪᓐᓇᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅsort descending
ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᔨ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐸᓐᓂᑦ`ᑐᖅᒥ ᒪᑐᐃᖓᑎᑕᐅᒐᔭᖅᑐᖅ ᐊᑖᐅᓯᒃ ᐱᖓᓱᓄᑦ
ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨ ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯ ᓄᕕᐱᕆ 3, 2017 ᐸᓐᓂᑦ`ᑐᖅᒥ ᒪᑐᐃᖓᑎᑕᐅᒐᔭᖅᑐᖅ ᐊᑖᐅᓯᒃ ᐱᖓᓱᓄᑦ
ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᖓᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᒃᑐᐸ 27, 2017 ᓴᓂᑭᓗᐊᖅᒥᑦ ᒪᑐᐃᖓᑎᑕᐅᒐᔭᖅᑐᖅ ᐊᑖᐅᓯᒃ ᐱᖓᓱᓄᑦ
ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂᑦ ᐳᓚᕋᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ − ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᒻᒥ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ ᓄᕕᐱᕆ 3, 2017 ᖁᕐᓗᖅᑐᖅᒥ ᒪᑐᐃᖓᑎᑕᐅᒐᔭᖅᑐᖅ ᐊᑖᐅᓯᒃ ᐱᖓᓱᓄᑦ
Student Support Assistant-Pangnirtung ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᒃᑐᐸ 27, 2017 ᐸᓐᓂᑦ`ᑐᖅᒥ ᒪᑐᐃᖓᑎᑕᐅᒐᔭᖅᑐᖅ ᐊᑖᐅᓯᒃ ᐱᖓᓱᓄᑦ
ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᔨ, ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒃ ᐊᒃᑐᐸ 27, 2017 ᐃᖃᓗᖕᓂ ᒪᑐᐃᖓᑎᑕᐅᒐᔭᖅᑐᖅ ᐊᑖᐅᓯᒃ ᐱᖓᓱᓄᑦ
ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᑎᑎᕋᖅᑎ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᒃᑐᐸ 27, 2017 ᓴᓂᑭᓗᐊᖅᒥᑦ ᒪᑐᐃᖓᑎᑕᐅᒐᔭᖅᑐᖅ ᐊᑖᐅᓯᒃ ᐱᖓᓱᓄᑦ
ᐃᖃᐃᓕᓴᖅᑐᓕᕆᔨ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᐊᒃᑐᐸ 13, 2017 ᐃᖃᓗᖕᓂ ᒪᑐᐃᖓᑎᑕᐅᒐᔭᖅᑐᖅ ᐊᑖᐅᓯᒃ ᐱᖓᓱᓄᑦ
ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᖓᑦ-ᕿᑭᖅᑕᔪᐊᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᒃᑐᐸ 27, 2017 ᕿᑭᖅᑕᔪᐊᒥᑦ ᒪᑐᐃᖓᑎᑕᐅᒐᔭᖅᑐᖅ ᐊᑖᐅᓯᒃ ᐱᖓᓱᓄᑦ
ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔭᐅᔪᒪᔪᓕᕆᔨ ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯ ᐊᒃᑐᐸ 20, 2017 ᐃᖃᓗᒃ`ᑐᑦᑎᐊᖅᒥ ᒪᑐᐃᖓᑎᑕᐅᒐᔭᖅᑐᖅ ᐊᑖᐅᓯᒃ ᐱᖓᓱᓄᑦ
ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᕿᑎᕐᒥᐅᑦ ᓄᓇᓕᖏᓐᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓃᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ ᐊᒃᑐᐸ 20, 2017 ᐃᖃᓗᒃ`ᑐᑦᑎᐊᖅᒥ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᒃᑐᐸ 23, 2017 ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
Senior Municipal Planning Officer ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ ᐊᒃᑐᐸ 20, 2017 ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᖅ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᐊᒃᑐᐸ 27, 2017 ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᐱᓕᕆᐊᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᒃᑐᐸ 20, 2017 ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᐊᖏᔪᖅᑳᖅ ᐊᖏᕐᕋᒥ ᓄᓇᓕᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᓯᒪᑦᑎᔨᓂᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᐊᒃᑐᐸ 27, 2017 ᐃᖃᓗᒃ`ᑐᑦᑎᐊᖅᒥ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᕿᒥᕐᕈᔨ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᒃᑐᐸ 20, 2017 ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᐊᒃᑐᐸ 27, 2017 ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᒥᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᓂᕐᔪᑎᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ II - ᖁᑦᑎᑐᕐᒥᑦ ᕿᑭᖅᑖᓗᒻᒥᑦ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᒃᑐᐸ 20, 2017 ᐃᒡᓗᓕᖕᒥ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᑐᓵᑦᑎᐊᙱᑦᑐᓄᑦ ᑐᓵᙱᑦᑐᓄᓪᓗ ᐱᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓄᕕᐱᕆ 3, 2017 ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᒪᔨ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᐊᒃᑐᐸ 20, 2017 ᐸᓐᓂᑦ`ᑐᖅᒥ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᐊᐅᓚᐅᑎᖃᕐᕖᑦ ᐊᐅᓚᓂᕆᔭᖏᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ ᓄᕕᐱᕆ 3, 2017 ᑲᙱᖅᖠᓂᖅᒥ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐅᔾᔨᕐᓇᖅᓯᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᐊᒃᑐᐸ 27, 2017 ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨ, ᓯᓚ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓄᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᒥ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓄᕕᐱᕆ 3, 2017 ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᖃᕆᓴᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑕᓚᕖᓴᓕᖕᓂᕐᒧᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕈᑎᖏᑕ ᑲᒪᔨᖓᑦ ᐊᓪᓚᕝᕕᖓ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᒃᑯᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᒃᑐᐸ 20, 2017 ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ− ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᕝᕕᐅᓲᓂ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᓄᕕᐱᕆ 3, 2017 ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᓴᓇᔨᒻᒪᕆᒃ ᐅᕐᓱᐊᓗᑦᑐᖅᑐᓂᑦ ᐊᐅᓚᔾᔪᑎᓂᑦ ᖁᓪᓕᖅ ᐆᒻᒪᖁᑎᓕᕆᔨᖏᑦᑕ ᑎᒥᖁᑖ ᐊᒃᑐᐸ 20, 2017 ᐃᖃᓗᒃ`ᑐᑦᑎᐊᖅᒥ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᔨ - ᐸᓐᓂᑦ`ᑐᖅᒥ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᓄᕕᐱᕆ 3, 2017 ᐸᓐᓂᑦ`ᑐᖅᒥ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᓯᔨ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᓄᑦ-ᐅᐊᖕᓇᒥᐅᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᐊᒃᑐᐸ 20, 2017 ᐸᓐᓂᑦ`ᑐᖅᒥ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᔨ - ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ-ᒥ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᓄᕕᐱᕆ 3, 2017 ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ-ᒥ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᑲᖏᖅᑐᒐᐱᒥ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᖓᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᒃᑐᐸ 27, 2017 ᓴᓂᕋᔭᒥ, ᕿᑭᖅᑕᔪᐊᒥᑦ, ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᒥᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᐊᒡᒍᖅᓯᒪᓂᒃᑯᑦ ᐊᕙᑎᒥᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᓄᕕᐱᕆ 3, 2017 ᐸᓐᓂᑦ`ᑐᖅᒥ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨ, OR/RR/Day Surgery/CSR ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᓄᕕᐱᕆ 3, 2017 ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
Student Support Assistant-Resolute Bay ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᒃᑐᐸ 27, 2017 ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᒥᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᐱᓕᕆᔭᒃᓴᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓄᕕᐱᕆ 3, 2017 ᐊᕐᕕᐊᑦᒥ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨᕋᓛᓕᕆᔨ - ᓴᓂᑭᓗᐊᖅ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓄᕕᐱᕆ 3, 2017 ᓴᓂᑭᓗᐊᖅᒥᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᐊᑐᐊᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᒃᑐᐸ 26, 2017 ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᔨᒋᔭᐅᕙᒃᑐᖅ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᐊᒃᑐᐸ 20, 2017 ᑭᖕᖓᐃᑦᒥ, ᑲᖏᖅᑐᒐᐱᒥ, ᓴᓪᓕᖅᒥ, ᐅᖅᓱᖅ`ᑐᖅᒥ, ᐃᒡᓗᓕᖕᒥ, ᐸᓐᓂᑦ`ᑐᖅᒥ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᓇᔾᔨᔪᓕᕆᔨ ᐊᒻᒪ ᐃᓅᕋᑖᖅᑐᓕᕆᔨᓐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᐊᒃᑐᐸ 27, 2017 ᐃᖃᓗᒃ`ᑐᑦᑎᐊᖅᒥ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᐱᖁᔭᒃᓴᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓄᕕᐱᕆ 3, 2017 ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᐅᑎᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦᓴᓂᒃ ᐸᕐᓇᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᒃᑐᐸ 27, 2017 ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᐱᓕᕆᐊᒥᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ - ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᒃᑲᓐᓂᖅᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ-ᒥ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᔨ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᒃᑐᐸ 27, 2017 ᐸᓐᓂᑦ`ᑐᖅᒥ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᐱᕙᒌᔭᓂᖅ, ᐅᓂᒃᑳᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᒃᑐᐸ 27, 2017 ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
Casual Employment ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᒃᒥ, ᐊᕐᕕᐊᑦᒥ, ᖃᒪᓂᕐᑐᐊᒥ, ᐃᖃᓗᒃ`ᑐᑦᑎᐊᖅᒥ, ᑭᖕᖓᐃᑦᒥ, ᐃᒡᓗᓕ`ᒐᕐᔪᒃ-ᒥ, ᑲᖏᖅᑐᒐᐱᒥ, ᓴᓪᓕᖅᒥ, ᐅᖅᓱᖅ`ᑐᖅᒥ, ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᖅ-ᒥ, ᓴᓂᕋᔭᒥ, ᐃᒡᓗᓕᖕᒥ, ᐃᖃᓗᖕᓂ, ᑭᒻᒥᕈᒻᒥᑦ, ᐸᓐᓂᑦ`ᑐᖅᒥ, ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ-ᒥ, ᕿᑭᖅᑕᔪᐊᒥᑦ, ᑲᙱᖅᖠᓂᖅᒥ, ᓇᐅᔮᓂ, ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᒥᑦ, ᓴᓂᑭᓗᐊᖅᒥᑦ Casual
ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᕋᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᖅ,/ᐊᓐᓄᓪᓚᒃᓰᕕᓕᕆᔨ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ Casual
Relief Correctional Caseworker ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ Casual
ᐃᓱᒪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ Casual
Relief Institutional Cook ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ Casual
ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒻᒥ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ (ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑕᐅᓚᐅᑲᒃᐸᒃᑐᑦ) ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ Casual
ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᓕᕆᔨᓄᑦ ᑎᑎᕋᖅᑎ – ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᖕᒥ ᑎᑎᕋᖅᑎ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ Casual
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᐃᓐᓇᙱᓪᓗᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᓄᓕᕆᔨ ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᒃᒥ, ᐊᕐᕕᐊᑦᒥ, ᖃᒪᓂᕐᑐᐊᒥ, ᐃᖃᓗᒃ`ᑐᑦᑎᐊᖅᒥ, ᑭᖕᖓᐃᑦᒥ, ᐃᒡᓗᓕ`ᒐᕐᔪᒃ-ᒥ, ᑲᖏᖅᑐᒐᐱᒥ, ᓴᓪᓕᖅᒥ, ᐅᖅᓱᖅ`ᑐᖅᒥ, ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᖅ-ᒥ, ᓴᓂᕋᔭᒥ, ᐃᒡᓗᓕᖕᒥ, ᐃᖃᓗᖕᓂ, ᑭᒻᒥᕈᒻᒥᑦ, `ᑯ`ᒐᕈᒃᒥ, ᖁᕐᓗᖅᑐᖅᒥ, ᓇᐅᔮᓂ, ᐸᓐᓂᑦ`ᑐᖅᒥ, ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ-ᒥ, ᕿᑭᖅᑕᔪᐊᒥᑦ, ᑲᙱᖅᖠᓂᖅᒥ, ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᒥᑦ, ᓴᓂᑭᓗᐊᖅᒥᑦ, ᑕᓗᕐᔪᐊᒥᑦ, ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᖅ-ᒥ Casual