ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐊᑐᐊᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ

Groups: 
ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
ᓄᓇᓕᒃ: 
ᐃᖃᓗᖕᓂ
ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑖ: 
09-504057
ᐃᒪᓐᓇᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅ: 
ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᑲᑐᔨᖃᑎᒋᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᒡᒪᖔᑕ: 
ᑕᓐᓇ ᐃᖃᓇᐃᔮᖅ ᐃᓚᒋᔭᐅᖖᒋᓚᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᖃᑎᒋᑦ ᑲᑐᔨᖃᑎᒋᖏᓄᑦ
ᑮᓐᓇᐅᔭᒃᓵᖓ: 
92,196.00 $ ᐊᕐᕌᒍᓕᒫᒧᑦ, 37.5 ᐃᑲᕐᕋᓄᑦ/ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᒥ
ᑐᓴᕆᐊᕐᕕᒃᓴᖅ: 
15,016.00 ᐊᕐᕌᒍᓕᒫᒧᑦ
ᐃᒡᓗᒃᓴᖅᑕᖃᙱᑦᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓕᕐᓂᐊᖅᑐᒧᑦ
Closing Date: 
ᐊᒃᑐᐸ 27, 2017

ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓕᒃ ᐃᒃᐱᒍᓱᑦᑎᐊᕆᐊᖃᖅᐳᖅ ᐊᒻᒪ ᐸᓖᓯᒃᑯᓐᓂ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᙱᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᖢᓂ, ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᖕᒥᓗᓂ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓴᕋᐃᑦᑐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᓕᖕᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔾᔪᑎᒥᒃ.

ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᒪᑐᐃᙶᖅᑎᑕᐅᕗᖅ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᑕᒪᑐᒧᖓ ᐱᓇᔪᒍᒪᔪᓕᒫᓄᑦ.

ᐅᖃᕐᕕᖃᖅᐸᒡᓗᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᒋᔭᐅᔪᒥᒃ, ᐊᑐᐊᒐᓕᕆᓂᕐᒥ (ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ); ᑖᓐᓇ ᐊᑐᐊᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ ᑲᒪᒋᔭᒃᓴᖃᖅᐸᒃᐳᖅ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᕐᒥᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᒋᔭᐅᔪᒥᒃ ᖃᐅᔨᓴᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᐊᔾᔨᒌᙱᕈᓘᔭᖅᑐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᔾᔭᐅᓯᒪᔪᓂᒡᓗ ᒐᕙᒪᒋᔭᐅᔪᒥᑦ / ᐱᓕᕆᕝᕕᒋᔭᐅᔪᒥᑦ (ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᑕᐅᓯᒪᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᖁᔭᕆᔭᐅᔪᓂ, ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᐸᒃᑐᓂ, ᐊᑐᐊᒐᕐᓂ, ᐱᕙᒌᔭᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂ, ᐊᓯᖏᓐᓂᓗ) ᐊᑐᕐᓗᒋᓪᓗ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᓕᖅᑐᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔪᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᐊᑐᐊᒐᓂᒃ ᐱᕙᒌᔭᕐᓂᕐᒧᓪᓗ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᒋᔭᐅᔪᒧᑦ. ᐊᑐᐊᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᐸᒃᑐᑦ ᐱᕐᔪᐊᒻᒪᕆᐊᓗᖕᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᖅᐸᒃᐳᑦ ᓇᓗᙱᑦᑎᐊᕈᒪᓂᕐᒧᑦ ᑕᒪᑐᒪ ᐱᓕᕆᕝᕕᒋᔭᐅᔫᑉ ᖃᓄᖅ ᐊᖏᑎᒋᓂᖓᓄᑦ, ᑐᕌᕆᔭᖏᓐᓄᑦ, ᑎᑭᑦᑐᒪᔭᖏᓪᓗ ᑐᑭᓯᓇᑦᑎᐊᕐᓗᑎᒃ ᑕᒻᒪᖅᑕᖅᑕᐅᙱᓪᓗᑎᒡᓗ ᐅᖃᐅᓯᐅᓯᒪᒐᓗᐊᕐᒪᖔᑕ / ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑕᐅᓯᒪᒐᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᐱᓕᕆᕝᕕᒋᔭᐅᔪᒧᑦ ᓯᓚᑖᓄᓪᓗ (ᓲᕐᓗ ᐃᒪᓐᓇ, ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᑦ, ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᒋᔭᐅᔪᓄᑦ, ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒥᐅᓄᑦ. ᑖᓐᓇ ᐊᑐᐊᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ ᐃᑲᔪᖅᐸᒃᐳᖅ ᐱᓕᕆᕝᕕᒋᔭᐅᔪᒥᒃ ᐊᑐᖅᐸᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒍ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᔪᓯᐊᓂᕆᕙᒃᑕᖓᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᕝᕕᖃᕐᓂᕐᒧᓪᓗ ᑎᓕᓯᔾᔪᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐃᓚᐅᕙᒃᖢᓂᓗ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᕆᔭᐅᔪᓂ (ᑕᐃᒪᐃᑦᑕᕆᐊᖃᕌᖓᒥ ᑕᐃᒪᐃᖁᔭᐅᓕᕌᖓᒥᓗ) ᐊᒃᑐᐊᓂᓕᖕᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓄᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐱᓕᕆᕝᕕᒋᔭᐅᔪᒥ ᐃᓂᒋᔭᐅᒃᑲᓐᓂᖅᑐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ / ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᒋᔭᐅᔪᓕᒫᒧᑦ.

ᐱᔪᒥᓇᖅᑐᖅ ᐱᓇᔪᒃᑐᖅ ᐊᖑᒻᒪᑎᔭᕆᐊᖃᖅᐳᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᒃᑐᓄᑦ ᖃᓅᓂᐊᕋᓱᒋᔭᐅᓯᒪᔪᓄᑦ, ᐊᑐᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓗᓂᓗ ᐊᑐᐊᒐᕐᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᕙᓪᓕᐊᓂᕆᔭᐅᕙᒃᑐᓂᒃ, ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᓂᕐᒥᒃ ᑐᑭᖃᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒡᓗ. ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᐃᓂᑖᖅᑎᑕᐅᔪᖅ ᐊᔪᙱᓐᓂᖃᓪᓗᐊᖅᐳᖅ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᓗᓂ ᐱᐅᔪᒻᒪᕆᖕᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒥᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᕝᕕᖃᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ, ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᓪᓚᑦᑖᖅᓯᒪᓂᕐᒥᓂᓗ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᓗᓂ ᐱᕙᒌᔭᖅᓯᓂᕐᒥ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒡᓗ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᕝᕕᒃᓴᖏᑕ ᐃᓗᐊᒍᑦ ᑮᓇᐅᔭᐃᓪᓗ ᐃᓱᖃᖅᑐᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᒃᓴᐃᑦ ᐃᓗᐊᒍᑦ. ᑖᓐᓇ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐳᖅ ᐊᑐᐊᒐᕐᓂᒃ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᐱᓕᕆᕝᕕᒋᔭᐅᔪᒥ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᐸᒡᓗᓂᓗ ᐱᓕᕆᕝᕕᒋᔭᐅᔫᑉ ᖃᐅᔨᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᔪᙱᓐᓂᖃᓪᓚᕆᒃᑎᒋᓗᓂᐅᒃ ᑕᒪᒃᑯᓄᖓ ᐊᑐᐊᒐᕐᓂᒃ−ᑐᙵᕕᓕᕐᓄᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᒃᓴᓄᑦ. ᐊᔪᙱᓐᓂᖃᕐᓂᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒃ, ᖃᐅᔨᓇᓱᒍᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒃ, ᐱᐅᖕᒪᖔᑕᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᕆᔭᐅᔪᓂᒃ/ᐱᖁᔭᕐᓂᒃ, ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᔪᒪᔪᓂᒃ, ᐊᐅᓚᑦᑎᕝᕕᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᕙᒃᑐᓂᒃ, ᐊᓯᖏᓐᓂᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᒪᓗᓂ ᐱᐅᓛᓂᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᐅᓯᒪᔭᕆᐊᖃᖅᐳᖅ. ᐊᒻᒪᓗᒃᑲᓐᓂᖅᑕᐅᖅ ᑖᓐᓇ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᖅᓯᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐳᖅ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᔾᔭᐅᓯᒪᔪᓂᒡᓗ ᒐᕙᒪᒋᔭᐅᔪᒥᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐱᖁᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᐸᒃᑐᓂ, ᐊᑐᐊᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᒪᒃᐱᖅᑐᒐᕆᔭᐅᔪᒥ ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᒪᔪᒥ ᓯᕗᓕᖅᑎᒋᔭᐅᔪᓂᑦ, ᓇᓕᐊᖕᓄᑐᐃᓐᓇᕐᓗ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᕐᓄᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖁᑎᒋᔭᐅᔪᓄᓪᓗ ᓇᓗᙱᑦᑎᐊᕈᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᔾᔨᒌᒃᑎᑕᐅᑦᑎᐊᕋᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᑕᒪᒃᑯᓇᓂ ᐱᓕᕆᕝᕕᒋᔭᐅᔫᑉ ᐊᑐᐊᒐᖏᓐᓂ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖁᑎᒋᕙᒃᑕᖏᓐᓂᓗ.

ᖃᐅᔨᒪᓂᕆᔭᐅᔪᑦ, ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ, ᐊᔪᙱᓐᓂᕆᔭᐅᔪᓪᓗ ᐱᔭᐅᓯᒪᔭᕆᐊᓖᑦ ᑲᔪᓯᓂᖃᑦᑎᐊᕐᓗᓂ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᓂᐊᕐᓗᓂ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᑕᕝᕙᓂ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᒥ ᐱᔭᐅᓯᒪᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᐱᓯᒪᔪᖃᕐᓗᓂ ᐃᒪᐃᑦᑐᒥᒃ, Bachelor’s Degree, ᐅᑯᓇᙵᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᕝᕕᐅᕙᒃᑐᓂᑦ: ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᖅ, ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᐊᑐᐊᒐᓕᕆᓂᖅ, ᑲᑎᒪᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᓕᕆᓂᕐᓄᑦ ᐊᒃᑐᐊᓂᓕᖕᓄᓪᓘᓐᓃᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ, ᒪᕐᕉᖕᓂᒡᓗ ᐊᕐᕌᒎᖕᓂᒃ ᐊᒃᑐᐊᓂᓕᖕᓂᒃ ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᑰᓗᓂ. ᐅᖃᓪᓚᒍᓐᓇᑦᑎᐊᕐᓂᖅ ᐊᑕᐅᓯᐅᙱᑦᑐᒧᑦ ᓄᓇᕘᒥᐅᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓄᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐱᓇᔪᒃᑐᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎᖃᕐᓂᐊᖅᐳᖅ. ᓇᓕᒧᒃᓱᖅᑐᑦ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑕᐅᓂᐊᖅᐳᑦ.

ᓇᓕᒧᒃᓱᖅᑐᑦ ᐅᑯᓂᖓ ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᓚᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᑲᑎᖅᓱᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᓚᖃᕐᓗᑎᒃ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓂᕐᒥᒃ, ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᑰᓂᕐᒥᒃ, ᖃᐅᔨᒪᓂᕐᒥᒃ, ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᔪᙱᓐᓂᕆᔭᐅᔪᓂᒡᓗ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑕᐅᔪᓐᓇᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᐳᑦ.

ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓂᒃ, ᓄᓇᓕᖕᓂ, ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᓂᒃ, ᓄᓇᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᒍᓂ ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᕋᔭᖅᐳᖅ.   

  • ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᓴᖅᑭᑎᓯᒪᔪᒪᖕᒪᑕ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓂᖅᓴᐅᔪᓂᒃ ᐱᓕᕆᔨᐅᔪᓂᒃ ᑐᑭᓯᐅᒪᒃᑲᓐᓂᕈᒪᓪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕈᒪᓪᓗᑎᒃ ᐱᔭᐅᔪᒪᕙᒃᑐᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓂᑦ. ᑲᔪᓯᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒋᑦ, ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᔾᔭᐅᓇᔭᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᖃᖃᑕᐅᔪᑦ
  • ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᔪᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᑦᑎᐊᕆᐊᓖᑦ ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᓂᕐᒥᖕᓂᒃ ᓯᕗᓕᐅᔾᔭᐅᔪᒪᒍᑎ
  • ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᒪᓂᕐᒧᑦ ᑖᔅᓱᒨᓇ ᓄᓇᕘᒥ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔨᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᒃᑯᑦ. ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐸᐃᐹᒥᒃ ᐱᓯᒪᔪᑦ ᐱᔭᐅᔾᔮᖏᓐᓂᕋᖅᑕᐅᔪᓐᓇᙱᓚᑦ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑕᐅᓇᔭᖅᑐᑦ ᑭᓯᐊᓂ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᑦ ᑭᓱᓕᕆᖃᑦᑕᕋᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᕐᖐᓐᓈᕈᑎᒃᑯᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᐊᒍᑦ.
  • ᑕᐃᒃᑯᐊ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᑦ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᔪᒃᓴᖑᖅᖢᑎᒃ ᐅᖃᕐᕕᒋᔭᑐᐊᕆᓇᔭᖅᑕᕗᑦ ᐊᐱᕐᓱᕐᓂᐊᕐᓗᑎᒍ
ᑐᓴᕆᐊᕐᕕᒃᓴᖅ: 
ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒃᑯᑦ (Department of Finance Iqaluit)

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ
PO Box 1000, Station 430, Iqaluit, Nunavut X0A 0H0
ᐅᖃᓘᑖ: (867) 975-6222
ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᖅ: 1-888-668-9993
ᓱᒃᑲᔪᖅ: (867) 975-6220
ᐃᕐᖐᓐᓇᖅ: gnhr@gov.nu.ca
www.gov.nu.ca/finance