ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᖃᕆᓴᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑕᓚᕖᓴᓕᖕᓂᕐᒧᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕈᑎᖏᑕ ᑲᒪᔨᖓᑦ

Groups: 
ᐊᓪᓚᕝᕕᖓ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᒃᑯᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ
ᓄᓇᓕᒃ: 
ᐃᖃᓗᖕᓂ
ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑖ: 
01-504178
ᐃᒪᓐᓇᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅ: 
ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᑲᑐᔨᖃᑎᒋᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᒡᒪᖔᑕ: 
ᑕᓐᓇ ᐃᖃᓇᐃᔮᖅ ᐃᓚᒋᔭᐅᖖᒋᓚᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᖃᑎᒋᑦ ᑲᑐᔨᖃᑎᒋᖏᓄᑦ
ᑮᓐᓇᐅᔭᒃᓵᖓ: 
$101,634.00 per annum
ᑐᓴᕆᐊᕐᕕᒃᓴᖅ: 
$ 15,016 ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᖅ
ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐃᒡᓗᖃᖅᑎᑕᐅᔪᖅ
Closing Date: 
ᐊᒃᑐᐸ 20, 2017

ᑖᕙᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᖅᔭᑎ ᐅᒃᐱᕆᔭᐅᔪᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᕋᔭᖕᓂᑰᖕᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᒋᐊᓕᒃ.

ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐊᖓᔪᖅᑲᐅᑕᐅᑉ ᐃᓂᒋᕚ ᐊᒻᒪ ᑲᓇᑕᒥ ᓄᑖᖑᓂᖅᐹᒥ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒦᖢᓂ.  ᐊᖓᔪᖅᑳᖃᕐᓗᓂ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒥ ᐊᐅᓚᔾᔪᑏᑦ ᐊᒻᒪ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᑎᖅᑏᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᓐᓄᑦ, ᑲᒪᔨᐅᔪᖅ ᐱᔭᒃᓴᖃᕐᓂᐊᖅᐳᖅ ᐸᕐᓇᐃᓂᕐᒥᒃ, ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ, ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᖃᕆᓴᐅᔭᓕᕆᔾᔪᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᔨᑦᑎᕈᑎᓂᒃ, ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᒥᓗᓂ ᑕᓚᕖᓴᒃᑰᖅᑎᑕᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓈᓚᐅᑎᒃᑰᖅᑎᑕᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᔨᑦᑎᕈᑎᓂᒃ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒧᑦ ᐃᒻᒥᑰᖅᑐᑦ ᑲᒪᔨᖏᓐᓄᑦ.

ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᐅᑉ ᑕᓚᕖᓴᒃᑰᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᓈᓚᐅᑎᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᐊᐅᓚᔾᔪᑎᖏᑦ ᑲᒪᒋᕙᖏᑦ ᐊᐅᓚᑦᑕᕆᐊᓖᑦ ᐊᒻᒪ ᒪᓕᒐᖅᑎᒍᑦ ᒪᓕᒋᐊᓖᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᐊᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᑎᓴᒪᓄᑦ ᓈᓚᐅᑎᖃᕐᕕᖕᓄᑦ, 25−ᓄᑦ ᑕᓚᕖᓴᒃᑰᖅᑎᑕᓂᒃ, ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᕐᖐᓐᓇᖅ ᑕᑯᓐᓇᒐᖃᕐᕕᖓᓐᓂᒃ, ᐊᒻᒪ ᒪᕐᕉᒃ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ ᑕᑯᓐᓇᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑑᖕᓂᒃ ᑕᓚᕖᓴᒃᑰᕈᑎᓂᒃ, ᐊᑐᕐᓗᓂᒋᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐅᐊᔭᓅᖅᑐᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓂᖏᑦ.  ᐊᒻᒪ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᖅᑐᖅ

ᖃᕆᓴᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔾᔪᑏᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒥ ᐃᓘᓐᓇᖏᓐᓅᖓᕗᑦ, ᐃᓘᓐᓇᖏᑦ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑰᖅᑎᑕᐅᔪᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᑦ ᖃᕆᓴᐅᔭᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᑐᒃᓯᒪᐅᑏᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᑦ ᐊᒥᓱᓄᑦ.  ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐃᓚᓕᐅᔾᔭᐅᓯᒪᕗᑦ 28 ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᕕᖕᓂ ᑎᑎᕋᕐᕕᖕᓃᑦᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᑎᓴᒪᑦ ᐃᒻᒥᒃᑰᖅᑐᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒧᑦ ᑲᒪᔩᑦ.  ᐊᐅᓚᑕᐅᔪᑦ ᐊᑐᓂ ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᓄᑦ ᑐᕌᒐᕆᔭᐅᔪᓄᑦ ᒪᓕᒃᓯᒪᑦᑎᐊᕋᓗᐊᕐᒪᖔᖏᑦ, ᐊᒻᒪ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᖃᑦᑕᕐᓗᓂ ᓄᑖᓂᒃ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᐃᑲᔫᑕᐅᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᖅᑐᓂᒃ.  ᖃᕆᓴᐅᔭᓕᕆᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᖅᐳᖅ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓗᐊᕐᒪᖔᖏᑦ ᖃᕆᓴᐅᔭᐃᑦ, ᐱᕐᓗᐊᕿᔪᖅᑕᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᔭᒐᐃᔭᑦ ᐅᑎᖅᑎᑕᐅᓂᖏᑦ, ᐊᒻᒪ ᐊᑐᓗᐊᓐᖑᐊᖅᑐᑦ ᐱᔨᑦᑎᕈᑏᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᔪᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔾᔪᑎᖏᓐᓄᑦ ᐃᑲᔫᑏᑦ.

ᑲᒪᔨ ᖃᐅᔨᑎᑦᑎᔭᕆᐊᖃᖅᐳᖅ ᑐᑭᓯᐅᒪᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒥᓂᒃ ᐃᓅᓯᕆᔭᐅᔪᓂᒃ, ᐱᖅᑯᓯᑐᖃᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ, ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᒻᒪᒃᓯᒪᑦᑎᐊᕐᓗᓂ ᑕᒪᒃᑮᖕᓂᒃ ᖃᕆᓴᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᓈᓚᐅᑎᒃᑯᑦ ᑕᓚᕖᓴᒃᑯᓪᓗ ᐊᐅᓚᑕᐅᔪᓂᒃ.  ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᓯᕐᒥᒃ ᐱᓕᒻᒪᒃᓯᒪᑦᑎᐊᕆᐊᖃᖅᐳᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᓗᓂ, ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᔪᓐᓇᕐᓗᓂ, ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᑲᐅᓐᖏᓕᐅᕈᑎᑕᖃᓕᖅᐸᑦ ᖃᓄᖅᑑᕈᓐᓇᑦᑎᐊᕐᓗᓂ ᐱᔭᕐᓂᓐᖏᑦᑐᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕋᓗᐊᕐᓗᓂ, ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᓴᐃᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᓗᓂ, ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᒌᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᖃᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᓗᓂ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᐊᕙᐅᔪᓇᖅᑐᖅ ᖁᕝᕙᓯᖕᓂᖅᓴᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᒃᐸᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᔭᕇᖅᓯᓯᒪᓗᓂ ᖃᕆᓴᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒥᒃ, ᐊᒻᒪ 7−ᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᓯᒪᓗᓂ, ᐃᓚᓕᐅᓪᓗᒍ ᑎᓴᒪᓄᑦ ᐊᖓᔪᖅᑲᐅᑕᐅᓂᕐᒥᒃ. ᐊᒻᒪ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᐊᖑᓇᔭᖅᑐᖅ ᐃᓄᒃ ᐱᑐᐃᓐᓇᐅᓐᖏᑦᑐᓂᒃ ᐅᐊᔭᓅᖅᑐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᕈᓐᓇᖅᑐᖅ, ᐊᒻᒪ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅᑖᖅᓯᒪᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ, ᓲᕐᓗ ᐱᓕᕆᐊᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒃ, ᖃᕆᓴᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖃᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪ CISSP ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᕐᒥᒃ.

ᑖᒃᑯᓂᖓ ᐱᓯᒪᓐᖏᒃᑲᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᑕᐱᓪᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓂᖏᑦ, ᐱᓕᒻᒪᒃᓯᒪᓂᖏᑦ, ᖃᐅᔨᒪᓂᖏᑦ, ᐊᔪᓐᖏᓐᓂᖏᑦ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᕐᓂᖓᓗ ᓈᒻᒪᒃᐸᑕ.

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᑯᐊᖑᕗᑦ, ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ, ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ, ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᐃᕖᑎᑐᑦ, ᓇᓕᐊᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒡᓗ ᐅᖃᕈᓐᓇᑦᑎᐊᖅᐸᑦ ᐃᑲᔫᑕᐅᓪᓚᕆᒍᓐᓇᖅᑐᖅ. 

ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓂᒃ, ᓄᓇᓕᖏᓐᓂᒃ, ᐱᖅᑯᓯᑐᖃᖏᓐᓂᒃ, ᓄᓇᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᒃᐸᑦ ᐃᑲᔫᑕᐅᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᖅᑐᖅ.

 

 

  • ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᓴᖅᑭᑎᓯᒪᔪᒪᖕᒪᑕ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓂᖅᓴᐅᔪᓂᒃ ᐱᓕᕆᔨᐅᔪᓂᒃ ᑐᑭᓯᐅᒪᒃᑲᓐᓂᕈᒪᓪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕈᒪᓪᓗᑎᒃ ᐱᔭᐅᔪᒪᕙᒃᑐᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓂᑦ. ᑲᔪᓯᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒋᑦ, ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᔾᔭᐅᓇᔭᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᖃᖃᑕᐅᔪᑦ
  • ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᔪᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᑦᑎᐊᕆᐊᓖᑦ ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᓂᕐᒥᖕᓂᒃ ᓯᕗᓕᐅᔾᔭᐅᔪᒪᒍᑎ
  • ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᒪᓂᕐᒧᑦ ᑖᔅᓱᒨᓇ ᓄᓇᕘᒥ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔨᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᒃᑯᑦ. ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐸᐃᐹᒥᒃ ᐱᓯᒪᔪᑦ ᐱᔭᐅᔾᔮᖏᓐᓂᕋᖅᑕᐅᔪᓐᓇᙱᓚᑦ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑕᐅᓇᔭᖅᑐᑦ ᑭᓯᐊᓂ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᑦ ᑭᓱᓕᕆᖃᑦᑕᕋᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᕐᖐᓐᓈᕈᑎᒃᑯᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᐊᒍᑦ.
  • ᑕᐃᒃᑯᐊ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᑦ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᔪᒃᓴᖑᖅᖢᑎᒃ ᐅᖃᕐᕕᒋᔭᑐᐊᕆᓇᔭᖅᑕᕗᑦ ᐊᐱᕐᓱᕐᓂᐊᕐᓗᑎᒍ
ᑐᓴᕆᐊᕐᕕᒃᓴᖅ: 
ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒃᑯᑦ (Department of Finance Iqaluit)

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ
PO Box 1000, Station 430, Iqaluit, Nunavut X0A 0H0
ᐅᖃᓘᑖ: (867) 975-6222
ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᖅ: 1-888-668-9993
ᓱᒃᑲᔪᖅ: (867) 975-6220
ᐃᕐᖐᓐᓇᖅ: gnhr@gov.nu.ca
www.gov.nu.ca/finance