ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐅᔾᔨᕐᓇᖅᓯᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ

Groups: 
ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ
ᓄᓇᓕᒃ: 
ᐃᖃᓗᖕᓂ
ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑖ: 
10-504073
ᐃᒪᓐᓇᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅ: 
ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᑲᑐᔨᖃᑎᒋᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᒡᒪᖔᑕ: 
ᑕᓐᓇ ᐃᖃᓇᐃᔮᖅ ᐃᓚᒋᔭᐅᕗᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᖃᑎᒋᑦ ᑲᑐᔨᖃᑎᒋᖏᓂ
ᑮᓐᓇᐅᔭᒃᓵᖓ: 
$90,393.00−ᓂᒃ ᐊᕐᕌᒍᓕᒫᒧᑦ 37.5−ᓄᑦ ᐃᑲᕐᕋᓄᑦ/ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᒥ
ᑐᓴᕆᐊᕐᕕᒃᓴᖅ: 
$15,016.00−ᓂᒃ ᐊᕐᕌᒍᓕᒫᒧᑦ
ᐃᒡᓗᒃᓴᖅᑕᖃᙱᑦᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓕᕐᓂᐊᖅᑐᒧᑦ
Closing Date: 
ᐊᒃᑐᐸ 27, 2017

ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓕᒃ ᐃᒃᐱᒍᓱᑦᑎᐊᕆᐊᖃᖅᐳᖅ ᐊᒻᒪ ᐸᓖᓯᒃᑯᓐᓂ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᙱᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᖢᓂ, ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᖕᒥᓗᓂ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓴᕋᐃᑦᑐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᓕᖕᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔾᔪᑎᒥᒃ.

ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᒪᑐᐃᙶᖅᑎᑕᐅᕗᖅ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᑕᒪᑐᒧᖓ ᐱᓇᔪᒍᒪᔪᓕᒫᓄᑦ.

ᐅᖃᕐᕕᖃᖅᐸᒡᓗᓂ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ ᑐᑭᒧᐊᖅᑎᑦᑎᔨᒋᔭᐅᔪᒧ, ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ; ᑖᓐᓇ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐅᔾᔨᕐᓇᖅᓯᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ ᐱᑎᑦᑎᕙᒃᐳᖅ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒃ ᐅᑯᑎᒎᓇᖅ, ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᕙᖕᓂᕐᒥᒃ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒧᓪᓗ ᐅᔾᔨᕐᓇᖅᓯᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ, ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᕙᒃᖢᓂᓗ ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕆᔭᖓᓂᒃ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᓂᕐᒥᓄᑦ ᐃᓅᖃᑎᒌᒍᓐᓇᖅᐸᖕᓂᖏᓐᓂᒃ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ. ᑖᓐᓇ ᐱᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ ᑲᒪᒋᔭᒃᓴᖃᖅᐳᖅ ᓇᓗᙱᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐅᔾᔨᕐᓇᖅᓯᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᔪᒪᔪᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᕙᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑎᒍᑦ ᒪᓕᒃᑐᑎᒍᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ. ᑖᓐᓇ ᐱᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᓂᐊᖅᐳᖅ ᒫᓐᓇ ᖃᐅᔨᒪᓂᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᓈᒻᒪᒃᑐᓄᑦ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᒃᑐᓂᒃ, ᐱᓕᕆᓂᕆᕙᒃᑕᖏᓐᓄᓪᓗ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ, ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᕆᔭᐅᔪᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᓗ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕆᔭᐅᔪᑦ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᒧᑦ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᕙᒃᑐᑦ; ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᒃᑐᑦ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑕᐅᔪᓪᓗ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓂᑦ. ᑖᓐᓇ ᐱᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ ᐱᒻᒪᕆᐊᓘᒋᔭᐅᕗᖅ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᕐᒥᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒡᓗ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ ᓄᓇᕘᒥ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖏᓐᓂ ᓯᕗᒻᒧᐊᖅᑎᑦᑎᓇᔭᕐᓂᕐᒥᒃ ᐃᓗᓕᖃᐅᑦᑎᐊᖅᑐᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᓂ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒃ  ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᓂ ᐊᑐᐊᒐᕆᔭᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᑉᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒧᓪᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖃᑦᑕᖅᑐᓂᒃ, ᐅᔾᔨᕐᓇᖅᓯᑎᑦᑎᓗᓂ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ ᑎᒥᒧᑦ ᐃᓅᖃᑎᒌᖕᓂᕐᒧᓪᓗ ᐃᓂᒋᔭᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᓴᙱᒃᑎᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒡᓗ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖕᓂᕐᓂᒃ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᕆᔭᐅᕙᒃᑐᓂᒡᓗ. ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᖓᓄᓪᓗ, ᑖᓐᓇ ᐃᓂᑖᖅᑎᑕᐅᔪᖅ ᓇᓗᙱᑦᑎᐊᖅᐸᒃᐳᖅ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᓅᖃᑎᒌᒃᐸᖕᓂᕐᒧᑦ ᐱᔾᔪᑕᐅᕙᒃᑐᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓅᓯᑦᑎᐊᕆᒍᓐᓇᕐᓂᕐᒧᓪᓗ ᓴᙱᒃᑎᒋᐊᖅᑕᐅᒐᓗᐊᕐᒪᖔᑕ, ᑕᒪᒃᑯᐊᓗ ᐱᕕᒃᓴᐅᕙᒃᑐᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒍᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒃ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᐊᙱᑦᑐᕐᓗ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᕙᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᐱᐅᓯᒋᐊᖅᑎᑕᐅᓗᑎᒡᓗ ᐊᒃᑐᐊᓂᖃᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᔪᕐᓇᕐᓂᕆᕙᒃᑕᖏᑦ ᐃᓗᓕᖃᐅᓗᐊᒧᑦ ᑕᒪᑐᒪ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᒧᑦ ᐱᓕᕆᓂᕆᔭᐅᕙᒃᑑᑉ.

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐅᔾᔨᕐᓇᖅᓯᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔨᒻᒪᕆᐅᑉ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖏᑦ ᐃᓚᖃᖅᐳᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᕐᒥᒃ ᐊᑐᕐᓂᖃᕈᓐᓇᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐅᔾᔨᕐᓇᖅᓯᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᓂᐅᓇᔭᖅᑐᓂᒃ ᒪᓕᒃᑎᑕᐅᓗᑎᒃ ᑐᙵᕕᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐅᔾᔨᕐᓇᖅᓯᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐋᑐᕚᒥ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᐊᒃᑲᓐᓂᕐᓂᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑕᐅᔪᒪᔪᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓂᑯᓂᒃ ᐊᓯᖏᓐᓂᑦ. ᐊᒻᒪᓗᒃᑲᓐᓂᖅᑕᐅᖅ, ᑖᓐᓇ ᐃᓂᑖᖅᑎᑕᐅᔪᖅ  ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐳᖅ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᕝᕕᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓯᔪᒪᓪᓗᓂ ᐊᑐᕐᓂᖃᕈᓐᓇᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᐅᔾᔨᕐᓇᖅᓯᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕋᔭᖅᑐᓂᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᒡᓗᑎᒃ ᓄᓇᕘᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᓂ. ᐃᓂᑖᖅᑎᑕᐅᔪᖅ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᐊᖅᐳᖅ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᑐᑭᓯᐅᒪᓂᕐᒥᒍᑦ ᐊᒃᑐᖅᓯᓂᕆᕙᒃᑕᖏᓐᓂᒃ ᐱᑕᖃᖅᐸᒌᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᕆᔭᐅᔪᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖁᔨᕙᒡᓗᓂᓗ ᓴᙱᒃᑎᒋᐊᖅᑎᑦᑎᔪᒪᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᕆᔭᐅᕙᒃᑐᓂᒃ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᒥ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᔪᒪᓂᕐᒥᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᔪᒥ. ᐃᓂᑖᖅᑎᑕᐅᔪᖅ ᐅᖃᖃᑎᖃᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕆᕗᖅᑕᐅᖅ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᕐᒥᐅᑕᐅᙱᑦᑐᓂ ᑐᑦᑕᕐᕕᒋᔭᐅᔪᓂ, ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᒋᔭᖏᓐᓂᒃ ᐊᓯᖏᓐᓄᓪᓗ ᐱᖃᖅᑎᓪᓗᐊᑕᐅᖃᑕᐅᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᕈᒪᓂᕐᒥᓄᑦ ᑕᒪᓐᓇ ᑲᔪᓯᕙᓪᓕᐊᖏᓐᓇᖅᑐᖅ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ ᑲᔪᓯᕙᓪᓕᐊᕙᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑦ ᐊᑐᕆᐊᖃᖅᑕᒥᑐᑦ ᑭᖑᓕᕇᒃᐸᓪᓕᐊᔪᑎᒍᑦ.

ᑖᓐᓇ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᖅ ᐱᔭᕆᐊᖃᕐᕕᐅᕗᖅ ᐱᑐᐃᓐᓇᐅᙱᑦᑐᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᓂᕆᔭᐅᔪᓂᒃ  ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔾᔪᑕᐅᓕᖅᐸᒃᑐᓂᒃ, ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕆᔭᐅᕙᒃᑐᓂᒃ, ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐅᔾᔨᕐᓇᖅᓯᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ, ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒧᓪᓗ ᖃᓄᐅᓕᐊᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᓇᔭᖅᑐᓂᒃ, ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᐸᓪᓕᐊᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᒌᔭᕐᓂᕐᒥᒃ, ᐊᑐᐊᒐᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ, ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᒃᑐᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒥᒃ, ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓄᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᐸᓪᓕᐊᓂᐊᕐᓂᕐᒧᓪᓗ ᐃᓱᒪᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒃ. ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ, ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᔪᓐᓇᕐᓂᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓅᖃᑎᒌᒃᐸᖕᓂᕐᒧᑦ ᐊᓐᓂᕆᔭᖏᓐᓂᒃ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦᑎᐊᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᕆᔭᐅᕙᒃᑐᓄᑦ ᐊᔪᙱᓐᓂᖃᕐᓂᕐᓗ ᐅᖃᖃᑎᖃᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᒥᓱᓄᑦ ᓈᓚᖃᑦᑕᕋᔭᖅᑐᓄᑦ ᑕᒪᐃᑎᒍᑦ ᐅᖃᓪᓚᖕᓂᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑎᒍᓪᓗ.

ᖃᐅᔨᒪᓂᕆᔭᐅᔪᑦ, ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ, ᐊᔪᙱᓐᓂᕆᔭᐅᔪᓪᓗ ᐱᔭᐅᓯᒪᔭᕆᐊᓖᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐱᔭᐅᒐᔪᒃᐸᒃᐳᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑎᒍᑦ  ᐅᑯᑎᒎᓇᖅ, Bachelor of Arts ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᓕᕆᓂᐅᕙᒃᑐᓄᑦ, ᐅᓄᙱᓐᓂᖅᐹᖃᕐᓗᓂ ᒪᕐᕉ`ᖕᓂᒃ (2−ᓂᒃ) ᐊᕐᕌᒎᖕᓂᒃ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓯᒪᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᖅᑕᖅᓯᒪᓂᑰᓂᕐᒥᓂᒃ.

ᓇᓕᒧᒃᓱᖅᑐᑦ ᐅᑯᓂᖓ ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᓚᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᑲᑎᖅᓱᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᓚᖃᕐᓗᑎᒃ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓂᕐᒥᒃ, ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᑰᓂᕐᒥᒃ, ᖃᐅᔨᒪᓂᕐᒥᒃ, ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᔪᙱᓐᓂᕆᔭᐅᔪᓂᒡᓗ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑕᐅᔪᓐᓇᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᐳᑦ.

ᐅᖃᕈᓐᓇᑦᑎᐊᕐᓂᖅ ᐊᑕᐅᓯᐅᙱᑦᑐᒧᑦ ᓄᓇᕘᒥᐅᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓄᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑕᐅᓯᒪᓂᐊᖅᐳᖅ.

ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓂᒃ, ᓄᓇᓕᖕᓂ, ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᓂᒃ, ᓄᓇᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᒍᓂ ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᕋᔭᖅᐳᖅ.

  • ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᓴᖅᑭᑎᓯᒪᔪᒪᖕᒪᑕ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓂᖅᓴᐅᔪᓂᒃ ᐱᓕᕆᔨᐅᔪᓂᒃ ᑐᑭᓯᐅᒪᒃᑲᓐᓂᕈᒪᓪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕈᒪᓪᓗᑎᒃ ᐱᔭᐅᔪᒪᕙᒃᑐᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓂᑦ. ᑲᔪᓯᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒋᑦ, ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᔾᔭᐅᓇᔭᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᖃᖃᑕᐅᔪᑦ
  • ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᔪᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᑦᑎᐊᕆᐊᓖᑦ ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᓂᕐᒥᖕᓂᒃ ᓯᕗᓕᐅᔾᔭᐅᔪᒪᒍᑎ
  • ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᒪᓂᕐᒧᑦ ᑖᔅᓱᒨᓇ ᓄᓇᕘᒥ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔨᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᒃᑯᑦ. ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐸᐃᐹᒥᒃ ᐱᓯᒪᔪᑦ ᐱᔭᐅᔾᔮᖏᓐᓂᕋᖅᑕᐅᔪᓐᓇᙱᓚᑦ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑕᐅᓇᔭᖅᑐᑦ ᑭᓯᐊᓂ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᑦ ᑭᓱᓕᕆᖃᑦᑕᕋᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᕐᖐᓐᓈᕈᑎᒃᑯᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᐊᒍᑦ.
  • ᑕᐃᒃᑯᐊ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᑦ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᔪᒃᓴᖑᖅᖢᑎᒃ ᐅᖃᕐᕕᒋᔭᑐᐊᕆᓇᔭᖅᑕᕗᑦ ᐊᐱᕐᓱᕐᓂᐊᕐᓗᑎᒍ
ᑐᓴᕆᐊᕐᕕᒃᓴᖅ: 
ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒃᑯᑦ (Department of Finance Iqaluit)

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ
PO Box 1000, Station 430, Iqaluit, Nunavut X0A 0H0
ᐅᖃᓘᑖ: (867) 975-6222
ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᖅ: 1-888-668-9993
ᓱᒃᑲᔪᖅ: (867) 975-6220
ᐃᕐᖐᓐᓇᖅ: gnhr@gov.nu.ca
www.gov.nu.ca/finance