ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ
LogoHome

You are here

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᕝᕕᒃ

ᔪᓚᐃ 11, 2017
ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᐃᓯᑎᑦᑎᒋᐊᖅᐳᑦ ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᕐᒥᐅᑦ ᖃᓛᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥᓂᒃ ᐃᒥᕐᒥᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓚᐅᙱᓐᓂᖓᓂ ᑭᓯᐊᓂ ᖃᐅᔨᒃᑲᖅᑕᐅᒃᑲᓐᓂᕈᑎᒃ.
ᔪᓚᐃ 07, 2017
ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓴᓂᑭᓗᐊᕐᒥᐅᓂᒃ ᐃᖅᑲᐃᓯᔪᒪᕗᑦ ᐃᒥᕐᒥᑦ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᔾᔪᑎᒥᙶᖅᑐᒥᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᐃᒥᕈᓐᓇᕐᒪᑕ ᐃᒡᓗᖁᑎᓕᒫᖏᓐᓄᑦ ᐃᓕᐅᖅᑲᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᓂᑦ.
ᔪᓚᐃ 07, 2017
ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᐃᓯᑎᑦᑎᒋᐊᖅᐳᑦ ᖃᒪᓂ’ᑐᐊᕐᒥᐅᓕᒫᓂᒃ ᖃᓛᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥᓂᒃ ᐃᒥᕐᒥᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓚᐅᙱᓐᓂᖓᓂ ᑭᓯᐊᓂ ᖃᐅᔨᒃᑲᖅᑕᐅᒃᑲᓐᓂᕈᑎᒃ.
ᔪᓚᐃ 05, 2017
ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᖃᓚᐅᖅᑯᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ (NEU) ᐊᒻᒪᓗ ᖁᓪᓕᖅ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑎᒥᖁᑖ (QEC) ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓪᓗᑎᑦ 160 ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓐᓃᑦᑐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᐸᒃᑐᓄᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᐃᓂᕐᒥᑦ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓂᒃ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑕᒥᓄᑦ ᓄᓇᕗᑦᓕᒫᒥ.
ᔪᓚᐃ 04, 2017
Uvani ukiumi, Minguiqhiqviit Ublua Saaluti, Taaqhilirvia 15, 2017! Hulidjutit uvalu huliukaaqniaqtut minguiqhiqvikni tamaini nunauvnmi.
ᔪᓚᐃ 04, 2017
ᐊᕐᕌᒎᔪᖅ, ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕕᖕᓄᑦ ᐅᓪᓗᕆᓂᐊᖅᑕᖓ ᓯᕙᑖᕐᕕᒃ, ᔪᓚᐃ 15, 2017! ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕕᖕᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ.
ᔪᓚᐃ 04, 2017
ᖃᕋᓴᐅᔭᓕᕆᔪᓐᓃᕐᓗᑎᑦ, ᑕᓚᕖᓴ ᐊᒻᒪ ᐅᖄᓚᐅᑎᕋᓛᑦ ᓴᒃᑯᓪᓗᒋᑦ ᐅᓪᓗᓕᒫᖅ ᐊᕙᑎᑦᑎᓐᓂ ᕿᒥᕐᕈᖃᑕᐅᒋᑦ ᖁᕕᐊᓱᖃᑕᐅᓗᑎᓪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑲᔾᔮᕐᓇᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕕᖏᓐᓂᒃ ᑕᑯᔭᒃᓵᓗᖕᓂ ᑕᑯᖃᑕᐅᒋᑦ!
ᔫᓂ 30, 2017
ᐃᖃᓗᖕᓂ ᑲᐃᒃᓕᐅᖅᑏᑦ ᑕᖅᓯᖅᓱᐃᔩᓪᓗ − ᐃᒐᓯ ᐃᑭᓯᐅᒃ!
ᔫᓂ 27, 2017
ᓯᕗᓕᖅᑎ ᐲᑕ ᑕᑉᑑᓇ ᑐᙵᓱᒃᑎᑦᑎᖃᑎᒋᔪᓐᓇᖅᑕᓯ ᖁᕕᐊᓱᖃᑎᒋᓗᒋᑦ 2017−ᒥ ᑯᐄᓐ ᐃᓕᓴᐱᐅᑉ ᐃᓚᔮᖏᑦ ᑕᑯᓇᒃᑎᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑖᒃᑯᐊ ᑯᐄᓐ ᐃᓕᓴᐱᐅᑉ ᐃᓚᔮᖏᑦ ᐃᖃᓗᖕᓄᐊᖅᓯᒪᑎᓪᓗᒋᑦ ᔫᓂ 29-ᒥ!
ᔫᓂ 27, 2017
ᓯᕗᓕᖅᑎ ᐲᑕ ᑕᑉᑑᓇ ᑐᙵᓱᒃᑎᑦᑎᖃᑎᒋᔪᓐᓇᖅᑕᓯ ᖁᕕᐊᓱᖃᑎᒋᓗᒋᑦ 2017−ᒥ ᑯᐄᓐ ᐃᓕᓴᐱᐅᑉ ᐃᓚᔮᖏᑦ ᑕᑯᓇᒃᑎᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑖᒃᑯᐊ ᑯᐄᓐ ᐃᓕᓴᐱᐅᑉ ᐃᓚᔮᖏᑦ ᐃᖃᓗᖕᓄᐊᖅᓯᒪᑎᓪᓗᒋᑦ ᔫᓂ 29-ᒥ!