ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ
LogoHome

You are here

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᕝᕕᒃ

ᐊᒐᓯ 21, 2015
ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᕐᕉᖕᓂᒃ ᒪᑐᐃᖓᔪᖃᖅᑐᖅ ᐱᔪᒪᑦᑎᐊᖅᑑᓐᓂᒃ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐱᔨᑦᑎᕋᕈᒪᔪᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᕐᓂᓱᒃᓰᔨᓂᒃ ᐃᓕᓴᖅᓯᔩᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓄᑦ, ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᙳᖅᑎᑕᖅ ᐃᕐᓂᓱᒃᓰᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᕐᒥ.
ᐊᒐᓯ 20, 2015
ᑖᒃᑯᐊ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ (GN) ᐅᓪᓗᒥ ᐊᖏᖅᓯᖅᑲᐅᕗᑦ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᓄᑖᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᖓᓂᒃ ᑖᒃᑯᐊ ᖁᓪᓕᖅ ᐆᒻᒪᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑯᐊᐳᕇᓴᓐᑯᖏᑦ (QEC) ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᖏᑦ (NEU)-ᑯᑦ.
ᐊᒐᓯ 17, 2015
Le ministère de la Santé informe les résidents que l’avis d’ébullition de l’eau a été levé.
ᐊᒐᓯ 14, 2015
ᓄᓇᕗᑦ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᕆᔭᖓ “ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒥᑦ” ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑎᑦᓯᕈᓘᔭᕐᓂᕐᒥᑦ ᓂᐊᖁᙴᒦᓛᖅᑐᖅ, ᐃᖃᓗᐃᑦ ᑰᖓᑕ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᖓᓃᖏᑦᑐᖅ.
ᐊᒐᓯ 13, 2015
ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓴᖅᑭᖅᓯᑎᑦᓯᓚᐅᖅᑐᑦ ᖃᓛᑦᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖁᔨᓂᖅᒥᑦ ᐃᒥᕐᒥᑦ ᓯᑕᒻᒥᕐᒥᑦ, ᔪᓚᐃ 24, 2015 ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᕐᒥᑦ.
ᐊᒐᓯ 07, 2015
ᕿᓚᐅᑦ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᑖᖑᔪᖅ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐃᙱᐅᓯᓕᐅᕐᓂᒃᑯᑦ ᐱᓕᐅᑎᑎᑦᓯᓂᐅᕙᑦᑐᖅ, ᓴᖅᑭᑕᐅᓂᐅᓴᕗᖅ ᓄᓇᕐᔪᐊᒥ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᓪᓗᐊᓂ, ᐋᒡᒌᓯ 9, 2015.
ᐊᒐᓯ 04, 2015
ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᐃᑎᑦᑎᒋᐊᖅᐳᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᐆᒥᖓ, ᑰᕌᓘᒃᐸᓯᖕᒥ ᓄᓇᕘᒥ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕕᖕᒥ, ᕿᒻᒦᑦ ᐃᐱᐅᑕᖃᕆᐊᓖᑦ ᐱᓯᒪᔭᐅᓗᑎᒃ ᑕᐃᒪᙵᓕᒫᖅ .
ᔪᓚᐃ 31, 2015
ᐃᖃᓗᐃᑦ ᕿᒥᕐᕈᐊᒐᖃᕐᕕᖓ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᒪᑐᔭᐅᓲᖅ ᐊᑐᖅᑎᓪᓗᒍ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐅᑉ ᐃᒪᕐᒧᑦ ᓱᓪᓗᓕᖏᑦ ᒪᑐᔭᐅᓯᒪᓕᕌᖓᑕ. ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᒪᒍᕕᑦ ᕿᒥᕐᕈᐊᒐᖃᕐᕕᒃ ᒪᑐᐃᖓᖕᒪᖔᑦ ᒪᑐᓯᒪᖕᒪᖔᓪᓘᓐᓃᑦ ᖃᖓᑐᐃᓐᓇᒃᑯᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᒍ ᕿᒥᕐᕈᐊᒐᖃᕐᕕᒃ ᐅᕗᖓ 979-5400.
ᔪᓚᐃ 29, 2015
ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᑦ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥᐅᓄ ᐊᐃᕕᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᖁᐱᕐᕈᖃᕐᓂᕋᖅᑕᐅᓚᐅᕐᒪᑦ.
ᔪᓚᐃ 29, 2015
ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᖃᕐᕕᖓ ᓱᓕ ᐅᒃᑯᐊᖅᓯᒪᓂᐊᖅᑐᖅ ᐅᓐᓄᒃᓴᐅᔪᖅ, ᔪᓚᐃ 29, 2015, ᐃᒪᖅ ᓄᖅᑲᖓᑎᑕᐅᓂᖓ ᐱᓪᓗᒍ.