ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ
LogoHome

You are here

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᕝᕕᒃ

ᓄᕕᐱᕆ 17, 2009
ᐊᖏᕈᑎᐅᔪᖅ ᓄᓇᕘᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᓂᐊᓂ ᕚᓐᑰᕗᕐ-ᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᑲᔪᕈᑎᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ
ᓄᕕᐱᕆ 05, 2009
ᕙᓐᑰᕙ 2010 ᐱᙳᐊᕕᒡᔪᐊᕐᓂᐊᕐᑐᓂ ᐅᓕᒻᐱᒃᔅᓂ ᐃᑯᒪᑎᑕᐅᔪᖅ ᓇᒧᙵᐅᔾᔭᐅᕙᓪᓕᐊᓪᓗᓂ ᓄᓇᕘᒧᐊᕐᓂᐊᕐᑐᖅ
ᔪᓚᐃ 22, 2009
ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅᑖᖅᑲᐅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓴᓇᔭᐅᓂᑯᓂᒃ ᓴᓇᐅᒐᕐᓂᒃ ᒥᖅᓱᒐᒐᓚᓐᓂᓪᓗ
ᔪᓚᐃ 21, 2009
ᓄᓇᕘᒥᐅᑦ ᐃᓚᓕᐅᑎᕗᑦ ᕚᒃᑰᕗᒥ 2010-ᖑᓕᖅᐸᑦ ᐱᙳᐊᖃᑎᒌᓛᖅᑐᓂᒃ ᑐᓂᓯᔨᐅᖃᑕᐅᓪᓗᓂ
ᐄᐳᕈ 23, 2009
ᓄᓇᕘᒥᐅᓄᑦ ᓄᑖᖅ ᐊᖁᑦᑐᓐᓇᐅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᓕᖅᑐᖅ ᓵᓚᖃᖅᐳᖅ ᓄᓇᕐᔪᐊᓕᒫᒥ ᓵᓚᖃᐅᓯᐊᖑᕙᒃᑐᒥᒃ
ᐄᐳᕈ 08, 2009
ᐊᑎᖓ:: ᑲᓇᑕᐅ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᕗᑦ ᐊᓯᔾᔨᒋᐊᒐᒃᓴᐅᓪᓗᓂ ᓄᑖᖑᓪᓗᓂᓗ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓗᑎᒃ ᓯᕗᒻᒧᐊᒃᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ ᐊᖑᓇᓱᒃᐸᒃᑐᓄᑦ