ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

Welcome

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᕝᕕᒃ

ᒪᐃ 16, 2017
ᐃᖃᓗᓐᓂᑦ ᐊᓪᓗᕆᐊᕐᕕᒃ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨᕋᓛᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦ ᕿᓂᖅᑐᑦ ᑲᑎᒪᔨᒃᓴᓂᑦ.
ᒪᐃ 11, 2017
ᑲᖏᖅᖢᒑᐱᖕᒥᑦ ᓱᓗᒑᖅ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨᕋᓛᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦ ᕿᓂᖅᐳᑦ ᑲᑎᒪᔨᒃᓴᓂ.
ᐄᐳᕈ 13, 2017
ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᖕᒥ ᑎᓂᓐᓂᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᓂᓕᕆᔨᕋᓛᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᒃᓴᓂᑦ ᕿᓂᓕᕐᒥᔪᑦ.
ᐄᐳᕈ 03, 2017
ᐱᖁᔭᒃᓴᖅ 19, ᒪᓕᒐᖅᑎᒍᑦ ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᐅᔪᒥᑦ ᐊᖅᓵᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᖅ, ᐊᖏᖅᑕᐅᔪᐃᓐᓇᐅᓚᐅᖅᓯᒪᕗᖅ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒥᑦ ᒫᔾᔨ 13, 2017-ᒥᑦ.
ᐄᐳᕈ 03, 2017
ᐱᖁᔭᒃᓴᖅ 19, ᒪᓕᒐᖅᑎᒍᑦ ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᐅᔪᒥᑦ ᐊᖅᓵᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᖅ, ᐊᖏᖅᑕᐅᔪᐃᓐᓇᐅᓚᐅᖅᓯᒪᕗᖅ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒥᑦ ᒫᔾᔨ 13, 2017-ᒥᑦ.
ᕕᕝᕗᐊᓕ 10, 2017
ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᖕᒥ ᑎᓂᓐᓂᖅ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᒃᓵᖕᓂᒃ ᒪᕐᕉᖕᓂᒃ ᕿᓂᖅᑐᑦ – ᐱᖃᑖ ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᒧᑦ ᐃᓕᓯᒪᓇᔭᖅᑐᖅ, ᐊᒻᒪ ᐱᖃᑖ...

ᑐᖁᓯᒪᓕᖅᑑᑉ ᐃᓱᒪᓕᐊᕆᓂᑯᒋᓯᒪᔭᖏᑦ ᐃᑲᔫᑎ

Click here to download

ᐃᖃᓇᐃᔭᑉ ᑕᐃᔭᐅᔪᓯᖓ

Exp. Date: ᔫᓂ 09, 2017
ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᑕᑎᑕᒃᓴᐅᖕᒪᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᓂᓪᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᑰᙱᒻᒪᖔᑦ. ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᒪᑐᐃᙶᖅᐳᖅ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᐱᓇᔪᒃᑐᓕᒫᓄᑦ. ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᑎᒍᔭᐅᓯᒪᔪᓕᕆᔨ ᐊᖓᔪᖄᖃᕋᔭᖅᑐᖅ ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᖅᐸᓪᓗᓂ ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᒧ, ᐊᓄᓪᓚᑦᓰᕕᒻᒥᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᐊᖃᖃᑦᑕᕋᔭᖅᑐᖅ ᐊᐅᓚᓂᖏᓐᓂᑦ...
ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖑᓚᐅᑲᒃᑐᖅ: ᐃᖃᓗᖕᓂᕐᒥᐅᑕᓄᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᑐᑭᒧᐊᒃᑕᐅᓪᓗᓂ ᐊᖏᔪᖅᑳᖃᖅᖢᓂᓗ ᐊᖏᔪᖅᑳᖅ, ᐱᕋᔭᒃᑐᓄᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᕕᐊᓄᑦ, ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᓕᕆᔨᓄᑦ ᑎᑎᕋᖅᑎ – ᐱᕋᔭᒃᑐᓄᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᓯᓂᐊᖅᑐᖅ ᑎᑎᕋᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᕐᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᓐᓂᑦ ᐱᕋᔭᑦᑐᓄᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᓂᑦ ᓄᓇᕘᒥ...
ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᒋᓗᒍ ᓂᕿᓕᕆᓂᕐᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥ ᑎᒍᔭᐅᓯᒪᕝᕕᖕᒥ, ᓂᕿᓕᐅᖅᑎ ᐸᕐᓇᐃᕙᒃᓗᓂ ᓂᕆᔭᒃᓴᓂᒃ, ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑎᒍᔭᐅᒪᔪᑦ ᓂᕿᓕᐅᕐᕕᖕᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ, ᐊᐅᓚᑦᑎᓗᓂᓗ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑐᓂ ᓂᕿᓕᐅᕐᕕᖕᓂ ᐊᐅᓚᓂᖏᓐᓂ ᐱᖁᓪᓗᒋᑦ ᓈᒻᒪᒃᑐᒃᑯᑦ ᓴᐳᒻᒥᔭᓄᓪᓗ ᓂᕆᑎᑦᑎᓂᐊᕈᑎᓂᒃ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ...

Links