ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

Welcome

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᕝᕕᒃ

ᐄᐳᕈ 13, 2017
ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᖕᒥ ᑎᓂᓐᓂᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᓂᓕᕆᔨᕋᓛᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᒃᓴᓂᑦ ᕿᓂᓕᕐᒥᔪᑦ.
ᐄᐳᕈ 03, 2017
ᐱᖁᔭᒃᓴᖅ 19, ᒪᓕᒐᖅᑎᒍᑦ ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᐅᔪᒥᑦ ᐊᖅᓵᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᖅ, ᐊᖏᖅᑕᐅᔪᐃᓐᓇᐅᓚᐅᖅᓯᒪᕗᖅ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒥᑦ ᒫᔾᔨ 13, 2017-ᒥᑦ.
ᐄᐳᕈ 03, 2017
ᐱᖁᔭᒃᓴᖅ 19, ᒪᓕᒐᖅᑎᒍᑦ ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᐅᔪᒥᑦ ᐊᖅᓵᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᖅ, ᐊᖏᖅᑕᐅᔪᐃᓐᓇᐅᓚᐅᖅᓯᒪᕗᖅ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒥᑦ ᒫᔾᔨ 13, 2017-ᒥᑦ.
ᕕᕝᕗᐊᓕ 10, 2017
ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒥ ᐃᑯᕐᕋᐃᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᒃᓴᓂᒃ ᕿᓂᖅᑐᑦ.
ᕕᕝᕗᐊᓕ 10, 2017
=ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᒥ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᒃᓴᓂᒃ ᕿᓂᖅᑐᑦ.
ᕕᕝᕗᐊᓕ 10, 2017
ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᖕᒥ ᑎᓂᓐᓂᖅ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᒃᓵᖕᓂᒃ ᒪᕐᕉᖕᓂᒃ ᕿᓂᖅᑐᑦ – ᐱᖃᑖ ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᒧᑦ ᐃᓕᓯᒪᓇᔭᖅᑐᖅ, ᐊᒻᒪ ᐱᖃᑖ...

ᑐᖁᓯᒪᓕᖅᑑᑉ ᐃᓱᒪᓕᐊᕆᓂᑯᒋᓯᒪᔭᖏᑦ ᐃᑲᔫᑎ

Click here to download

ᐃᖃᓇᐃᔭᑉ ᑕᐃᔭᐅᔪᓯᖓ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖑᓚᐅᑲᒃᑐᖅ: ᐃᖃᓗᖕᓂᕐᒥᐅᑕᓄᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᑐᑭᒧᐊᒃᑕᐅᓪᓗᓂ ᐊᖏᔪᖅᑳᖃᖅᖢᓂᓗ ᐊᖏᔪᖅᑳᖅ, ᐱᕋᔭᒃᑐᓄᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᕕᐊᓄᑦ, ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᓕᕆᔨᓄᑦ ᑎᑎᕋᖅᑎ – ᐱᕋᔭᒃᑐᓄᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᓯᓂᐊᖅᑐᖅ ᑎᑎᕋᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᕐᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᓐᓂᑦ ᐱᕋᔭᑦᑐᓄᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᓂᑦ ᓄᓇᕘᒥ...
Exp. Date: ᒪᐃ 12, 2017
ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᓱᒻᒫᓪᓚᒃᓴᕋᐃᑦᑑᓇᕈᓐᓇᕐᒪᑦ. ᐸᓖᓯᒃᑯᑎᒍᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖃᕆᐊᖃᖅᐳᖅ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᓂᕐᒥᒃ ᐃᓕᒪᓵᕆᓲᖑᖏᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᓪᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᖅ. ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ ᐱᓇᔪᒍᒪᔪᓕᒫᓄᑦ ᐅᖃᕐᕕᖃᖅᐸᒡᓗᓂ ᐊᓄᓪᓚᒃᓰᕕᓕᕆᔨᓪᓚᕆᐅᑉ ᑐᒡᓕᐊᓄᑦ, ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᑦ,...
Exp. Date: ᒪᐃ 05, 2017
ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐱᔾᔪᑎᑖᖅᓴᕋᐃᑦᑐᖅ, ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᔪᒥᒃ ᐱᕋᔭᓚᐅᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᖅᑲᓂᒃ ᐱᕝᕕᐅᔭᕆᐊᖃᕋᔭᖅᑐᖅ, ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐱᓇᔪᒃᑐᓕᒫᓄᑦ ᒪᒃᐱᖅᓯᒪᔪᖅ. ᐅᖃᕐᕕᖃᖅᐸᒡᓗᓂ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨᒧᑦ, ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᑎᓕᔭᐅᕙᒡᓗᓂᓗ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨᒻᒪᕆᖕᒧᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ...

Links