ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

Welcome

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᕝᕕᒃ

ᕕᕝᕗᐊᓕ 10, 2017
ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒥ ᐃᑯᕐᕋᐃᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᒃᓴᓂᒃ ᕿᓂᖅᑐᑦ.
ᕕᕝᕗᐊᓕ 10, 2017
=ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᒥ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᒃᓴᓂᒃ ᕿᓂᖅᑐᑦ.
ᕕᕝᕗᐊᓕ 10, 2017
ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᖕᒥ ᑎᓂᓐᓂᖅ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᒃᓵᖕᓂᒃ ᒪᕐᕉᖕᓂᒃ ᕿᓂᖅᑐᑦ – ᐱᖃᑖ ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᒧᑦ ᐃᓕᓯᒪᓇᔭᖅᑐᖅ, ᐊᒻᒪ ᐱᖃᑖ...
ᕕᕝᕗᐊᓕ 10, 2017
ᐃᒡᓗᓕᖕᒥ ᐊᕚᓚᕿᐊᒃᑯᓐᓂ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᒃᓴᓂᒃ ᕿᓂᖅᑐᑦ.
ᔭᓐᓄᐊᓕ 24, 2017
ᐸᓐᓂᖅᑑᒥ ᑲᖑᐃᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᒃᓴᓂᒃ ᕿᓂᖅᐳᑦ
ᔭᓐᓄᐊᓕ 09, 2017
ᑯᕌᒡᔪᖕᒥᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᒃᓴᓂ ᕿᓂᖅᐳᑦ.

ᑐᖁᓯᒪᓕᖅᑑᑉ ᐃᓱᒪᓕᐊᕆᓂᑯᒋᓯᒪᔭᖏᑦ ᐃᑲᔫᑎ

Click here to download

ᐃᖃᓇᐃᔭᑉ ᑕᐃᔭᐅᔪᓯᖓ

Exp. Date: ᐄᐳᕈ 14, 2017
ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐱᑐᐃᓐᓇᐅᙱᑦᑐᒻᒪᕆᐅᖕᒪᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᔪᒥᒡᓗ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᑰᙱᒃᑲᓗᐊᖕᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ. ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦᓴᖅ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ ᑭᓇᓕᒫᓄᑦ. ᐊᖓᔪᖅᑳᖃᕐᓗᓂ ᑐᓪᓕᐊᓄᑦ ᕿᒻᒪᑯᓕᕆᔨᐅᑉ, ᕿᒻᒪᑰᖅᑐᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓂᑦ, ᒪᓕᒐᖅᑎᒍᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔾᔪᑎᓂᓪᓗ ᕿᒻᒪᒃᑯᓕᕆᓂᐅᔪᓂᑦ...
Exp. Date: ᐄᐳᕈ 07, 2017
ᑖᓐᓇ ᐃᓂᒋᔭᐅᓇᔭᖅᑐᖅ ᐅᒃᐱᕆᔭᐅᑦᑎᐊᕐᕕᐅᕙᒡᓗᓂ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᔪᒥᒡᓗ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᑰᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᖃᖅᑐᖃᕐᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᕝᕕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᔪᖃᕆᐊᖃᖅᐳᖅ. ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᒪᑐᐃᙶᖅᐳᖅ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᐱᓇᔪᒃᑐᓕᒫᓄᑦ. ᐅᖃᕐᕕᖃᖅᐸᒡᓗᓂ ᓂᕿᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕈᑎᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᒧᑦ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᒪᒥᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᒥ (...
Exp. Date: ᐄᐳᕈ 07, 2017
ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅᖅ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ. ᐊᖓᔪᖅᑳᖃᓗᓂ ᑎᓕᐅᖅᑕᐅᓗᓂᓗ ᑐᓪᓕᐊᓄᑦ ᐊᑎᓕᐅᕈᔨᒻᒪᕆᒻᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓯᓐᓈᕐᓗᓂᓗ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᖅᓯᑎᑕᐅᕙᓪᓕᐊᓗᓂ ᒪᓕᒐᖅᑎᒍ ᑎᑎᕋᖅᕕᐅᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᖓᓄᑦ, ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᓯᖅᓱᐃᔨ ᑎᑎᖅᑲᑎᒍᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᒥᓱᓂᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒧᑦ...

Links