ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

Welcome

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᕝᕕᒃ

ᕕᕝᕗᐊᓕ 10, 2017
=ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᒥ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᒃᓴᓂᒃ ᕿᓂᖅᑐᑦ.
ᕕᕝᕗᐊᓕ 10, 2017
ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᖕᒥ ᑎᓂᓐᓂᖅ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᒃᓵᖕᓂᒃ ᒪᕐᕉᖕᓂᒃ ᕿᓂᖅᑐᑦ – ᐱᖃᑖ ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᒧᑦ ᐃᓕᓯᒪᓇᔭᖅᑐᖅ, ᐊᒻᒪ ᐱᖃᑖ...
ᕕᕝᕗᐊᓕ 10, 2017
ᐃᒡᓗᓕᖕᒥ ᐊᕚᓚᕿᐊᒃᑯᓐᓂ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᒃᓴᓂᒃ ᕿᓂᖅᑐᑦ.
ᕕᕝᕗᐊᓕ 10, 2017
ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒥ ᐃᑯᕐᕋᐃᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᒃᓴᓂᒃ ᕿᓂᖅᑐᑦ.
ᔭᓐᓄᐊᓕ 24, 2017
ᐸᓐᓂᖅᑑᒥ ᑲᖑᐃᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᒃᓴᓂᒃ ᕿᓂᖅᐳᑦ
ᔭᓐᓄᐊᓕ 09, 2017
ᑕᓗᕐᔪᐊᕐᒥᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓴᓂ ᕿᓂᖅᐳᑦ.

ᑐᖁᓯᒪᓕᖅᑑᑉ ᐃᓱᒪᓕᐊᕆᓂᑯᒋᓯᒪᔭᖏᑦ ᐃᑲᔫᑎ

Click here to download

ᐃᖃᓇᐃᔭᑉ ᑕᐃᔭᐅᔪᓯᖓ

Exp. Date: ᒫᑦᓯ 03, 2017
ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᐊᖅᑐᖅ ᑎᑭᓪᓗᒍ ᔭᓄᐊᕆ 19, 2018-ᒧᑦ. ᑖᒻᓇ ᐃᒃᐱᖕᓇᖅᑐᖃᓪᓚᕆᒃᖢᓂ ᐱᓕᕆᐊᖅ-ᖑᔪᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᖢᓂ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᔭᕆᐊᖃᖅᖢᓂ ᐱᕋᔭᖕᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖃᕐᒪᖔᒧᑦ, ᐃᓚᐅᑉᓗᓂ ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᒥᒃ ᐱᓴᕋᐃᑦᑑᓂᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᖢᓂ. ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ...
ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᒋᓗᒍ ᓂᕿᓕᕆᓂᕐᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥ ᑎᒍᔭᐅᓯᒪᕝᕕᖕᒥ, ᓂᕿᓕᐅᖅᑎ ᐸᕐᓇᐃᕙᒃᓗᓂ ᓂᕆᔭᒃᓴᓂᒃ, ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑎᒍᔭᐅᒪᔪᑦ ᓂᕿᓕᐅᕐᕕᖕᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ, ᐊᐅᓚᑦᑎᓗᓂᓗ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑐᓂ ᓂᕿᓕᐅᕐᕕᖕᓂ ᐊᐅᓚᓂᖏᓐᓂ ᐱᖁᓪᓗᒋᑦ ᓈᒻᒪᒃᑐᒃᑯᑦ ᓴᐳᒻᒥᔭᓄᓪᓗ ᓂᕆᑎᑦᑎᓂᐊᕈᑎᓂᒃ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ...
ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕕᓕᕆᔨ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᐅᓚᐅᑲᒍᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᕿᓂᖅᐳᑦ ᐊᓄᓪᓚᒃᓰᕕᓕᕆᔨ. ᐊᓄᓪᓚᒃᓰᕕᓕᕆᔨ, ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓐᓇᖅᐳᑎ, ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᑦᑕᐃᓕᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᓴᐳᒻᒥᒃᓯᔪᓐᓇᕐᓗᓂ ᑎᒍᔭᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᑲᔪᕐᓗᑎᒡᓗ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ ᑎᒍᔭᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᑲᔪᕐᓗᑎᒃ ᐊᖏᕐᕋᐅᔪᓐᓇᖅᓯᖁᓗᒋᑦ ᓄᓇᖕᒥᓄᑦ.ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ...

Links