ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

Welcome

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᕝᕕᒃ

ᔪᓚᐃ 24, 2017
ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᖕᒥ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᕿᓂᖅᑐᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᒪᔪᓂᑦ.
ᔪᓚᐃ 24, 2017
ᖃᒪᓂ’ᑐᐊᕐᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᓴᐳᓐᓂᐊᖅᑎᖏᑦ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᕿᓂᖅᑐᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᒪᔪᓂᑦ.
ᔪᓚᐃ 24, 2017
ᐊᕐᕕᐊᓂ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᕿᓂᖅᑐᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᒪᔪᓂᑦ
ᔪᓚᐃ 24, 2017
ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᓴᐳᑎᑦ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᕿᓂᖅᑐᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᒪᔪᓂᑦ.
ᔪᓚᐃ 24, 2017
ᓴᓪᓕᕐᒥ ᐅᒃᐱᒐᐃᑦ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᕿᓂᖅᑐᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᒪᔪᓂᑦ.
ᒪᐃ 16, 2017
ᐃᖃᓗᓐᓂᑦ ᐊᓪᓗᕆᐊᕐᕕᒃ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨᕋᓛᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦ ᕿᓂᖅᑐᑦ ᑲᑎᒪᔨᒃᓴᓂᑦ.

ᑐᖁᓯᒪᓕᖅᑑᑉ ᐃᓱᒪᓕᐊᕆᓂᑯᒋᓯᒪᔭᖏᑦ ᐃᑲᔫᑎ

Click here to download

ᐃᖃᓇᐃᔭᑉ ᑕᐃᔭᐅᔪᓯᖓ

Exp. Date: ᓯᑎᐱᕆ 01, 2017
  ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐱᑐᐃᓐᓇᐅᙱᑦᑐᒻᒪᕆᐅᖕᒪᑦ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᑰᙱᒃᑲᓗᐊᖕᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ, ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᑎᑦᑎᓂᐊᖏᑲᓗᐊᕐᒪᖔᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕆᓪᓗᓂ. ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐅᒃᑯᐃᖓᔪᖅ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ. ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕕᖕᒥ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᓄᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕐᓗᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᖕᒥ, ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᑕ ᐃᑲᔪᖅᑎᐊ...
Exp. Date: ᓯᑎᐱᕆ 01, 2017
  ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐱᑐᐃᓐᓇᐅᙱᑦᑐᒻᒪᕆᐅᖕᒪᑦ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᑰᙱᒃᑲᓗᐊᖕᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ, ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᑎᑦᑎᓂᐊᖏᑲᓗᐊᕐᒪᖔᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕆᓪᓗᓂ. ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐅᒃᑯᐃᖓᔪᖅ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ. ᐅᖃᕐᕕᖃᖅᐸᒡᓗᓂ ᒥᓂᔅᑕᐅᑉ ᑐᖏᓕᖓᓄᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᖕᒥ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᒪᕕᖕᒥ ᑲᒪᔨ...
Exp. Date: ᓯᑎᐱᕆ 01, 2017
  ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐱᑐᐃᓐᓇᐅᙱᑦᑐᒻᒪᕆᐅᖕᒪᑦ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᑰᙱᒃᑲᓗᐊᖕᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ, ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᑎᑦᑎᓂᐊᖏᑲᓗᐊᕐᒪᖔᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕆᓪᓗᓂ. ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐅᒃᑯᐃᖓᔪᖅ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ. ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕕᖕᒥ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᓄᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕐᓗᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᖕᒥ, ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᑕ ᐃᑲᔪᖅᑎᐊ...

Links