ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

Welcome

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᕝᕕᒃ

ᔭᓐᓄᐊᓕ 09, 2017
ᐅᖅᓱᖅᑑᒥᑦ ᑕᕼᐅᕐᑏᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᒃᓴᓂ ᕿᓂᖅᐳᑦ.
ᔭᓐᓄᐊᓕ 09, 2017
ᑯᕌᒡᔪᖕᒥᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᒃᓴᓂ ᕿᓂᖅᐳᑦ.
ᔭᓐᓄᐊᓕ 09, 2017
ᑕᓗᕐᔪᐊᕐᒥᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓴᓂ ᕿᓂᖅᐳᑦ.
ᔭᓐᓄᐊᓕ 09, 2017
ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᐊᕐᒥᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓂᒃ ᕿᓂᖅᐳᑦ.
ᑎᓯᐱᕆ 02, 2016
ᐃᓪᓗᓕᒑᕐᔪᒻᒥᑦ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᕿᓂᖅᑐᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᒪᔪᓂᑦ.
ᑎᓯᐱᕆ 02, 2016
ᓴᓪᓕᕐᒥᑦ ᐅᒃᐱᒐᐃᑦ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᕿᓂᖅᑐᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᒪᔪᓂᑦ.

ᑐᖁᓯᒪᓕᖅᑑᑉ ᐃᓱᒪᓕᐊᕆᓂᑯᒋᓯᒪᔭᖏᑦ ᐃᑲᔫᑎ

Click here to download

ᐃᖃᓇᐃᔭᑉ ᑕᐃᔭᐅᔪᓯᖓ

Exp. Date: ᔭᓐᓄᐊᓕ 27, 2017
ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑖᕋᓱᒃᑐᓕᒫᓄᑦ ᒪᒃᐱᖓᔪᖅ. ᑭᐅᖃᑦᑕᖅᐳᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᖓᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨ ᐱᔭᒃᓴᖃᖅᐳᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᐊᑭᓕᖅᓱᖅᑕᐅᔪᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᓯᓐᓈᖅᖢᓂᓗ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᖃᑦᑕᖅᐳᖅ ᑎᑎᕋᕐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒡᓗᒍ...
ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᒋᓗᒍ ᓂᕿᓕᕆᓂᕐᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥ ᑎᒍᔭᐅᓯᒪᕝᕕᖕᒥ, ᓂᕿᓕᐅᖅᑎ ᐸᕐᓇᐃᕙᒃᓗᓂ ᓂᕆᔭᒃᓴᓂᒃ, ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑎᒍᔭᐅᒪᔪᑦ ᓂᕿᓕᐅᕐᕕᖕᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ, ᐊᐅᓚᑦᑎᓗᓂᓗ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑐᓂ ᓂᕿᓕᐅᕐᕕᖕᓂ ᐊᐅᓚᓂᖏᓐᓂ ᐱᖁᓪᓗᒋᑦ ᓈᒻᒪᒃᑐᒃᑯᑦ ᓴᐳᒻᒥᔭᓄᓪᓗ ᓂᕆᑎᑦᑎᓂᐊᕈᑎᓂᒃ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ...
ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕕᓕᕆᔨ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᐅᓚᐅᑲᒍᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᕿᓂᖅᐳᑦ ᐊᓄᓪᓚᒃᓰᕕᓕᕆᔨ. ᐊᓄᓪᓚᒃᓰᕕᓕᕆᔨ, ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓐᓇᖅᐳᑎ, ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᑦᑕᐃᓕᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᓴᐳᒻᒥᒃᓯᔪᓐᓇᕐᓗᓂ ᑎᒍᔭᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᑲᔪᕐᓗᑎᒡᓗ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ ᑎᒍᔭᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᑲᔪᕐᓗᑎᒃ ᐊᖏᕐᕋᐅᔪᓐᓇᖅᓯᖁᓗᒋᑦ ᓄᓇᖕᒥᓄᑦ.ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ...

Links