ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

Finance

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᕝᕕᒃ

ᔭᓐᓄᐊᓕ 12, 2017
ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᐱᓂᕐᓗᐃᓂᖅ, ᑕᒪᓐᓇ ᐊᑐᖅᑕᐅᒐᔪᑦᑐᖅ ᐃᓐᓇᕐᓂᑦ ᐱᓂᕐᓗᐃᓂᕐᒥᑦ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥᑦ, ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᖅᑐᖅ ᓲᖃᐃᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓅᑯᑖᓐᓂᓴᐅᕙᓕᖅᑐᑦ...
ᔭᓐᓄᐊᓕ 11, 2017
ᓯᕗᓕᖅᑎᒋᔭᐅᓗᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᓕᕈᒪᕕᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂ?
ᑎᓯᐱᕆ 13, 2016
ᓄᓇᕘᒥ ᐃᒥᐊᓗᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᑐᓛᖅᑐᑦ ᑎᓯᐱᕆ 23, 2016−ᒥ, ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓚᒋᔭᐅᑎᑕᐅᓗᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᑕ ᓄᖅᑲᖓᓐᓇᐅᓂᖓᓄᑦ ᒪᑐᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐅᓪᓗᕆᔭᖏᓐᓄᑦ.
ᑎᓯᐱᕆ 09, 2016
ᖁᕕᐊᓱᒍᑎᖃᕆᔅᓯ ᖁᐊᖅᓵᕐᓇᖅᑐᒦᙱᓪᓗᓯ ᑕᒪᑐᒪᓂ ᖁᕕᐊᓱᖕᓇᒥ.
ᓄᕕᐱᕆ 23, 2016
ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᖏᓪᓗ ᐅᓪᓗᒥ ᐊᑎᓕᐅᖅᑲᐅᕗᑦ ᓄᑖᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖕᓂᒧᑦ ᐊᖏᕈᑎᒥᑦ.
ᓄᕕᐱᕆ 09, 2016
ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖏ ᐃᒥᐊᓗᒻᒨᖓᔪᓄᑦ ᐋᓐᓂᖅᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ

ᓄᑖᖑᓛᑦ ᑎᑦᑎᖅᑲᖏᑦ

ᐊᒡᒋᖅᐸᓪᓕᐊᔪᑦ

ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᖅᑕᖃᙱᑦᑐᖅ

ᐃᖃᓇᐃᔭᑉ ᑕᐃᔭᐅᔪᓯᖓ

ᐃᖃᓗᒃ`ᑐᑦᑎᐊᖅᒥ
ᑖᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑕᕋᓱᑦᑐᓕᒫᓄᑦ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ. ᐱᒋᐊᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ 1999ᒥ, ᓄᓇᕗᑦ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᓄᑖᖑᓂᖅᐹᖑᒻᒪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᕐᒥᓂᑦ ᐊᑑᕐᓂᖃᑦᑎᐊᕐᒪᑕ.  ᑖᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦᓴᐅᑉ ᐱᔾᔪᑎᒋᔭᖓ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑏᓐᓇᕐᓗᓂ ᐅᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔭᕆᑐᔪᓂᒃ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑏᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ...
ᒪᑐᕕᒃᓴᖓᑕ ᐅᓪᓗᖓ: 03/02/2017
ᐃᖃᓗᖕᓂ
ᑖᓐᓇ ᐃᒃᐱᖕᓇᖅᑐᒦᓐᓇᖅᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᓵᑕᐅᓴᕋᐃᑦᑐᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᙱᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ, ᐊᔪᙱᑦᑎᐊᕐᒪᖔᓪᓗ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᒥᒃ ᐃᓚᓯᒪᔭᕆᐊᓕᒃ...
ᒪᑐᕕᒃᓴᖓᑕ ᐅᓪᓗᖓ: 03/02/2017
ᐃᖃᓗᖕᓂ
ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᑕᑎᑕᒃᓴᐅᖕᒪᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᓂᓪᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᑰᙱᒻᒪᖔᑦ. ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐅᒃᑯᐃᖓᔪᖅ ᐱᓇᔪᒃᑐᓕᒫᓄᑦ. ᐊᖓᔪᖅᑳᖃᕐᓗᓂ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨᒥᑦ ᐊᑐᐊᒐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐱᕙᒌᔭᐃᓂᖕᓄᓪᓗ, ᑖᓐᓇ ᐊᑐᐊᒐᓕᕆᔨ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᖏᓐᓄᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᐳᖅ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᖕᓂᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᓂᑦ...
ᒪᑐᕕᒃᓴᖓᑕ ᐅᓪᓗᖓ: 03/02/2017