ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᕝᕕᒃ

ᐄᐳᕈ 18, 2017
ᖃᐅᔨᒪᔭᖃᖅᐱᑦ ᐱᙳᐊᖅᑎᓪᓚᕆᐊᓗᖕᒥ, ᐱᙳᐊᖅᑎᓄᑦ ᑲᒪᔨᒥᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑭᓕᖅᓱᖅᑕᐅᙱᖦᖢᑎᒃ ᐱᓕᕆᔨᐅᖃᑦᑕᖅᑐᓂᒃ ᓄᓇᔅᓯᓐᓂᙶᖅᑐᒥᒃ?

ᐊᒡᒋᖅᐸᓪᓕᐊᔪᑦ

ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᖅᑕᖃᙱᑦᑐᖅ

ᓄᑖᖑᓛᑦ ᑎᑦᑎᖅᑲᖏᑦ

No results found.