Havaktingit
LogoHome

You are here

Government of Nunavut News Room

Immaktirvia 16, 2016
Havagviat Inuliriyikkut pihimalihimaaliqtun uuktuutikharnik ilauyukharnik talvani Nunavut Ayuiqhayut Havaanganik Hanavingmi Havaagumayamingnunlu Ilitagidjutikhangit (NATOC) katimayiyuiyukhaq malrungnik ukiunganik aulayukhat Niqiliqivikmi 2016.
Immaktirvia 14, 2016
Nunavunmi Niqikhaqaqnikkut Katimayiit tatja piliqtut maniliqtuutikhagitut tukhirutinik uumunga 2016-17-mun, ukununga havaktauyukhanun kiutjutikhat niqirhaqarnikkut Nunavunmi.
Immaktirvia 06, 2016
Qatan’ngutiliqiyitkut Havakvia tatja piliqtut tukhirutiknik uvunnga 2016-17-mun, ukununga ayuirhainikkut havaakhatigullu piniarhimatjutikhanun.
Immaktirvia 03, 2016
Umikvikhaq tuniyaarni uukturutinik uvani Manikkut Ikayurutikhat Nunavunmiunnun Ilihariaqtuqtunun (FANS) tikiliqtuq.
Immaktirvia 03, 2016
Umikvikhaq tuniyaarni uukturutinik uvani Manikkut Ikayurutikhat Nunavunmiunnun Ilihariaqtuqtunun (FANS) tikiliqtuq.
Immaktirvia 03, 2016
Umikvikhaq tuniyaarni uukturutinik uvani Manikkut Ikayurutikhat Nunavunmiunnun Ilihariaqtuqtunun (FANS) tikiliqtuq.
mii 09, 2016
Uvani Qiqaiyarluarviami, niqitarviit tamaani Kanatami katimaqatauniaqtut ikayugumaplugit taapkunanut Tamakpianggit Akkiutat Tatamayut Niqikhanik Katitiqlutik.
Iipu 01, 2016
Atuliqluni Qitiqqautiyuq 1, 2016 April 1, 2016, man’ngit ilagiit piqataqtut hamanga Nunakyuami Nutaqqanut Ikayuutikhat (NCBS) pilimaiqtuq hamanga Kavamat Nunavunmit (GN) Ikayuuhiarniqmut Pinahuarutingani naunaiyautitinun.
Maassi 01, 2016
Qiyaiyalirvia Kanatami Inuuliqiyitkut Tatqiqhiutat, Uumani ukiup qanurittuutaa una Inuliriyitkut: Havakhaq Piyumayaulluaqtuq.
Tissaipa 29, 2015
Havagviat Inuuhiliqiyikkuni angigliyuumirumayaat Inirnikhanut Uqyuqyuakhitikhanut Ikayuutikhaq (SFS) imatut 3,500 litres-nik tamaini nunallangini Nunavunmi.