Havaktingit
LogoHome

You are here

Government of Nunavut News Room

Immaktirvia 02, 2017
Nipit hamanga Nunavunmin: Una Kanatap 150nik Atiliuqnikkut Havaaq
Immaktirvia 01, 2017
Iniqtiqtut, nutqaqpakluhi uvalu qiniqluhi hivumut-pangnaiyaqlugit ublut hakugikhiyuumiyut ilihimaligapkit nakuuyumik hunanik pidjutiqaliqtutit ilingnik.
Immaktirvia 01, 2017
Uqaqtittiyi, Havagviat Ilinniaqtuliqiyitkut ikayuqtigiliqtut ukuninga Canadian Red Cross-kut talvungaupqailutik ayuittiaqhimayunik akkitumik havaktut hapkununga pingahunun Nunavunmi nunalaanun ilihaiyanginni ihumaqlunnikkut ikayutinik tamainun qanuriniinun
Maassi 17, 2017
Paul Quassa, Ministauyut Ilinniaqtuliriyiitkunnut ublumi naunaipkaqtaa hamna uqaqtakhanganik.
Maassi 08, 2017
Nunavut Ilinniaqtuliqiyikkut Ministangit Paul Quassa ublumi aulatitivakhimayuq Uqausiit Pinnguarutiit,
Maassi 08, 2017
Ikkualanirmit hunngiqtaungmat Kugaardjuq Iliharviat umani Qiqaiyalirvia 1, 2017, Nunavutip ılinniaqtuliqiyitkut hapkuatlu Kugaaruk Ilihaqtuliriyitkun Katimayiit (DEA) iniqtiriliqtut qanuriliurutikhamingnik upalungaiyautiliuqtut ilihaqtut ilihaffaaliriangin
Maassi 01, 2017
Ilinniaqtuliqiyikkut tatja piliqtut nunalaanin kiinauyaghanik tukhirutinik talvunga
Iitjirurvia 20, 2017
Iitjirurvia 22mi, ikayugahuaqlugit irhitaangnirmun atutjavutin aupayaavyaqtumik.