Havaktingit
LogoHome

You are here

Government of Nunavut News Room

Tissaipa 15, 2016
Aanniaqtuliriyitkut qayagitquyiyut ungavaquiblutik Duncan Hines kiiliurutit 'apple caramel' halummailruqarmata uuminnga Salmonella qupirunik.
Tissaipa 13, 2016
Havagviat Aanniaqtailinikkut ilitturipkagumayait Arviani taaffumamik tiriranniat nunallaami nakimaliqtuunniqtumik.
Tissaipa 09, 2016
Munarhiliqiyikkut tuhaqtitiyumayut inungnik nunangingniQamanittuami Kangiqlinirmillu naunaiqtauhimaliqtut qallaryualiqtunik (pertussis-mik) ukungnangni nunangni.
Tissaipa 02, 2016
Munarhiliqiyikkut tuhaqtitiumayut Arviatmi nunaqaqtunun ilitugipkaiyumaplugit talvuuna tiriraniaq ilauqatigiyut nuttaqqanun qingminunlu nunalaamingni.
Tissaipa 02, 2016
Munarhiliqiyikkut tuhaqtitiyumayut inungnik Pangniqtuumi ihivriuqtauyunik aannialiqtut naunaiqtauhimaliqtut qallaryuarniqun (pertussis-mik) nunangani.
Nuvaipa 28, 2016
Nunaqaqqaaqhimayuni AIDS-kut Qauyihimaninganik Havainiq unauyuq Ubluiqtirvia 1-6, 2016.
Nuvaipa 21, 2016
Munarhiliqiyitkut qayagitquyait hapkuninga niqit unguvaquyauyunik ilanganit Sabra atiit hummus hunavaluit nakuungirungnaqhingmata halumailrurmit uuminga bacteria Listeria monocytogenesmik.
Nuvaipa 18, 2016
Hikutirvia19 nunaqyuaq tamaat Inuuhimaaqtunik Inminiiqhimayunik Tamaivakhimayut Ubluanga.
Nuvaipa 18, 2016
Havagviat Aanniaqtailiyikkut unniutiyumayait Sanikiluaq pirirhiriaqaruiqtut imarmik.
Nuvaipa 18, 2016
Havagviangit Munarhiliqiyikkut atuqhimaaqulitun Nunavunmiunun ikikliyumirnahuaqlugu aanniarutit taima aulanahuaqlutik inuuhiringnaqtunik aturahuaqquplugit.