Havaktingit

You are here

Cannabis Survey

Nunavut Kavamangat Angayaarnaqtut nauhimayut Maligatigut Naunaiyaut

Kavamatkut Kanatami hanaiyaliqtut maligaliurutigilugu aturnikhainik  angayaarnaqtut nauhimayut tikitpat Taaqhivalirvia 2018. Nunavut Kavamangat ihumaliuqtukhat qanuqtut kiudjutikhainik angayaarnaqtut nauhimayut maligaliurutikhainik aviktuqhimanirmi, katimaqatigilugitlu Nunavunmiun.

Nunavut Kavamangat aturniaqtat qauyihaidjutikhaq nakuutqiyamik kangiqhiyaamingnik hunat Nunavunmiun ihumagiyainik angayaarnaqtut maligaliurutikhanik.  Ihumagiyatit ikayuutauniaqtut imatutlu hivunikhaliurutauniaqtut uqariyauyukhanut munaqhidjutikhainik angayaarnaqtut nauhimayut Nunavunmi. Hamna qauyihaidjutikhaq 10 minutesmik hivituniqarniaqtuq titirarvikhanik. Kiudjutitit hiamitiqtauyunaitpiaqtuq atadjutiqalimaitut atirnun.

Naunaiqtakhat: Hamna qauyihaidjutikhaq pihimaluaqtut Nunavunmiunun inungnut 16nik ukiuqaqtunut  avatqumayutluuniin. Ukiuqangitkuvit 16nik, titirarvigihuiglugu.   

Apiqhuutikhaqaruvin uvaluuniin ihumaaluutiqaruvit, Nunavut Kavamangat qaritauyakkut titirarvigilugit: cannabissurvey@gov.nu.ca.

 

Aagayaarnaqtut Nauhimayut Maligaguqtitauniginik Naunaiyaut

Apiqutauqattaqtut: Maliganguqtitauyut Aangayaarnaqtuq Nauhimayunut

Aagayaarnaqtuq Nauhimayuq Aaniariipkutilu - Apiqutauginaqpaktut (FAQs)

Hunaliqaa Hivuniqhijutikhat – Aagayaarnaqtut Nauhimayut Apiqutauginaqtut Ukua