Havaktingit
LogoHome

You are here

Pilihaaqhimayut Titiqqidjutit

Title Date
Nunalingni Aquivaknikkut Aullaaqtittinikkut Pitquhiliqinikkut Pinahuaruti Maligaq Friday, Julai 17, 2015
Aquttutit Ihumagiyat Atuqtut Tatya Ilavalliqtut Ilauyut Tuesday, mii 26, 2015
Paisikuni Aanniqtailinikkut Nunavunmi Friday, mii 22, 2015
Umiaktuqtinnagit/Umiakturuiqqatalu Tariumi Aquipkaiyut Maniliurutikhanut Ikayuutait Unnirutikhaq Titiraq Friday, mii 22, 2015
ILIHAQTUNUT UHIDJUTIKHAT AKHALUUTIKYUAT INGNIQUTAINUT IHIVRIURUTINUT NAUNAITKUTIKHAIT Friday, mii 1, 2015
Nunavut Uyaraqhiuqtunut Ayuiqhautikharnik Maniktaqvik Havaaqhaq Uuktuutikhaq Titiraq Monday, Maassi 30, 2015
Ihuaqhaqlugin Ikayuqtigiiknikun Agiqatiriigutinun Pitquhiq Wednesday, Julai 2, 2014
Nunavunmi Piksasuuliuqtiit Timingat Wednesday, Nuvaipa 13, 2013
Nunavunmi Haunauyaqnikkut Mirhuqnikkullu Katimayiit Tuesday, Nuvaipa 12, 2013
Akhaluutinut Niuvrutimut Naunaitkutaa Monday, Julai 28, 2014
Havaktit Titirakhimayut Thursday, Januali 7, 2016
Tingmitjutikhaq Pingahuuyunut Milvilluarutauyut Nunavunmi Milvingit Wednesday, Nuvaipa 13, 2013
Ingilrayuliqinirmut Aaniqtailiniqmut Katimayiuyut Wednesday, Nuvaipa 13, 2013
NAV CANADA Wednesday, Nuvaipa 13, 2013
Alappaaqnaqtumi Anurimik Uuktuut Friday, Niqiliqivik 2, 2013
Kaanatami/Nunavunmi Nalunaqtunik Ilitturinahuarhimmaaqniq Office Thursday, Nuvaipa 7, 2013
Inungnut-Maniliurutit Munaqtiuyut Katimayiit Wednesday, Nuvaipa 6, 2013
Nunatsiaqmi/Nunavunmi Katimayiuyut Uyarakhiurviuyunik Wednesday, Nuvaipa 6, 2013
Urhuqyualiqinirmut Nunauyangit Nunavunmut Monday, Tissaipa 23, 2013
Uyarakhiurniq Qinirhianiq Makpiraaq Thursday, Iitjirurvia 20, 2014